Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LA GEOGRAFIA EN L'ENSENYAMENT SECUNDÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La materia está centrada en el modelo curricular de la Geografía en las Enseñanzas Secundarias. Se pretende fomentar en el alumno la conciencia de la importancia de los estudios geográficos en la formación de los adolescentes y jóvenes preuniversitarios, a partir de la comprensión global de las distintas materias geográficas que componen el currículum de Secundaria, de su carácter dinámico y adaptable a las siempre cambiantes preocupaciones sociales y de su estrecha relación con la vida cotidiana del alumnado. Para ello, la asignatura tratará los siguientes apartados: La necesidad del conocimiento territorial a distintas escalas como parte de la formación integral de la persona. El currículum disciplinar de la geografía en las enseñanzas secundarias. Análisis del estado de la cuestión de la disciplina geográfica: tendencias recientes. Análisis de casos prácticos sobre la importancia de la geografía en la vida cotidiana de las personas (en aspectos como la geografía física, los paisajes, las transformaciones económicas…). Elaboración de informes sobre el tratamiento escolar de cuestiones geográficas. Exposición de investigaciones y conclusiones sobre cuestiones vinculadas a la Geografía en el Bachillerato.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • Conèixer els continguts que es cursen en els respectius ensenyaments.
 • Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre'n una visió dinàmica.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts curriculars.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursada.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

CG1 Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente. CG4 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. CG16 Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación. CE1 Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización. CE2 Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. CE3 Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas. CE4 Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. CE8 Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. CE9 Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

 

Dades generals

Codi: 12037
Professor/a responsable:
MARCO MOLINA, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0,16
  Crèdits pràctics: 0,24
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,16
  Crèdits pràctics: 0,24
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,16
  Crèdits pràctics: 0,24
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix