Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LAS CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La enseñanza de cualquier conocimiento supone un esfuerzo contínuo por actualizar tanto los métodos didácticos. como los contenidos procedentes de la ciencia de referencia. Este proceso de actualización resulta más complejo por la necesidad de introducir los cambios regulados por la normativa en diferentes escalas: Autonómica, Estatal o Europea.

La enseñanza de la geografía es esencial para el desarrollo humano pues le permite mejorar su relación dialéctica con el entorno natural y social en el que se desenvuelve.

La Geografía facilita los conocimientos necesarios para resolver numerosos problemas que se le plantea a cualquier ciudadano en su vida cotidiana como localizar un punto, orientarse en una determinada ciudad, calcular recorridos, equiparse pertinente para el tiempo atmosférico previsto, desarrollar actividades deportivas o económicas según estas previsiones, comprender las redes sociales, económicas, etc. que conforman nuestra sociedades, entre otros.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar i valorar críticament el curriculum de Geografia en la normativa de l'ESO i el Batxillerat.
 • Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de la geografia d'acord amb el  que es disposen en el currículum d'aquesta assignatura en l'ESO i en el batxillerat.
 • Sintetitzar les tendències geogràfiques exposant el seu objecte de coneixement i la seua influència en l'ensenyament i aprenentatge de la geografia. Transformar el currículum en programes d'activitats i de treball.
 • Conèixer recursos didàctics (cartografia, itineraris didàctics…) i analitzar el seu aprofitament didàctic. Adquirir i utilitzar criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Prevenir, detectar i diagnosticar les dificultats més habituals en l'aprenentatge de la geografia, i fer-ne el tractament i la intervenció més adequada. Identificar les dificultats més habituals en l'aprenentatge de l'espai geogràfic, i plantejar alternatives i solucions.
 • Elaborar estratègies d'aprenentatge concretes a partir d'alguna de les teories d'aprenentatge, incloent hi les tecnologies de la comunicació i de la informació i els recursos multimèdia, tenint en compte de manera especial algunes de les dificultats d'aprenentatge i les solucions possibles.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital i multimèdia) per a transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge de la geografia.
 • Programar i desenvolupar continguts geogràfics en què es reflectisquen la seua utilitat per a la vida quotidiana.
 • Dissenyar i desenvolupar dins de l'ensenyament de la geografia, espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans, que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • Elaborar formes d'avaluació inicial, formativa i sumativa que a més de mesurar l'aprenentatge constituïsquen estímuls i reflexió sobre el procés d'ensenyament i sobre la programació
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç.
 • Analitzar situacions didàctiques en l'aprenentatge de la geografia en el marc de l'educació secundària, així com les diverses formes d'atendre la diversitat de capacitats, interessos i cultura en l'etapa d'ESO. Treballar en equip amb altres professionals de l'educació per a enriquir la pròpia formació.
 • Identificar la necessitat de formar-se de manera contínua en l'actual societat del coneixement.
 • Desenvolupar hàbits i actituds que fomenten la necessitat de formar-se de manera contínua al llarg del seu posterior desenvolupament professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 • Definir la didáctica de la Geografía.
 • Conocer las diferentes tendencias epistemológicas de la Geográfia.
 • Identificar en las propuestas didácticas la influencia de las distintas corrientes científicas.
 • Seleccionar y organizar contenidos didácticos según las tendencias en Geografía.
 • Incorporar fuentes documentales específicas de la Geografía.
 • Conocer la teoría tradicional sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 • Conocer las nuevas teorías sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 • Analizar diferentes técnicas, actividades, materiales recursos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 • Aplicar instrumentos y técnicas específicas de la geografía en la elaboración de actividades, materiales y recursos didácticos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje.
 • Diseñar individualmente y en equipo actividades, materiales y recursos didácticos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje.
 • Utilizar los recursos bibliográficos, de hemeroteca o de Internet en la elaboración de actividades, materiales y recursos didácticos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje.
 • Describir el método del geógrafo.
 • Definir el concepto de espacio.
 • Conocer las diferentes categorías y nociones del concepto de espacio.
 • Definir el concepto de paisaje.
 • Conocer los elementos y relaciones que integran el paisaje.
 • Reconocer en un texto o actividad las distintas tendencias en Geografía.
 • Diseñar actividades didácticas según los métodos del geógrafo.
 • Relacionar la transposición didáctica con las características de la ciencia de referencia.
 • Comparar la experiencia propia y la producción realizada con los resultados de otros docentes en distintos foros como centros de formación del profesorado, congresos, jornadas, etc.
 • Valorar las aportaciones de las diferentes tendencias en Geografía.
 • Valorar las aportaciones de la Geografía a la educación primaria.
 • Criticar las relaciones que se establecen entre la ciencia de referencia y la didáctica de las mismas.
 • Compartir actividades, materiales y recursos didácticos relacionados con la Geografía.
 • Debatir propuestas didácticas tanto propias, como ajenas.
 • Asumir propuestas didácticas elaboradas por otros compañeros.
 • Valorar el patrimonio natural y cultural como signo de identidad, medio de desarrollo o evidencia documental.
 • Respetar el patrimonio natural y cultural.
 • Aceptar la diversidad cultural como riqueza de la Humanidad.
 • Defender los derechos humanos por encima de diferencias de raza, religión, género, idioma, etc.

 

 

Dades generals

Codi: 12035
Professor/a responsable:
SEVA CAÑIZARES, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix