Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Actualmente la investigación en ciencias del deporte, se han convertido en una base de conocimiento para poder desarrollar no solo programas de entrenamiento, sino sobre todo, para desarrollar programas de enseñanza-adrendizaje adecueados a las necesidades y exigencias de los contextos en los que se lleven a cabo actividades físicas controladas.

Por tanto, las nuevas tendencias en investigación y el uso de instrumentos para llevarlas a cabo, se conviernes en el eje del conocimiento basado en la ciencia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació, utilitzant indicadors de qualitat en Educació Física i Esports.
 • Identificar problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialitat i plantejar alternatives i solucions en Educació Física i Esports.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització d'Educació Física i Esports.
 • Aplicar a les matèries de l'especialitat en Educació Física i Esports, metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives.
 • Dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació en l'ensenyament d'Educació Física i Esports.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Conocer los métodos de investigación.

- Conocer y utilizar las diferentes bases de datos.

- Conocer y utilizar las fuentes documentales específicas para educacion y ciencias del deporte.

- Conocer y utilizar diferentes tecnologias para la evaluación de diferentes actividades física.

- Diseñar protocolos de evaluación en función de las necesidades de alumnos o deportistas.

 

 

Dades generals

Codi: 12025
Professor/a responsable:
PUEO ORTEGA, BASILIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix