Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BASES PER A LA FORMACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

1. Aprendizaje de la educación física: teoría y retos

Aprendizaje de la Educación Física: teorías y retos actuales
- Conocer las diferentes teorías respecto del aprendizaje motor y sus aplicaciones prácticas.
- Transformar los principios teóricos de los modelos de aprendizaje en situaciones de enseñanza que favorezcan el progreso de los alumnos en la materia, y utilizarlos para la determinación de criterios de selección y diseño de recursos y materiales formativos.
- Aplicar el conocimiento de los diversos factores que influyen en el rendimiento motor en el diseño y creación de ambientes favorables de aprendizaje en Educación Física.
- Resolver problemas planteados por las diferencias intra-personales derivadas de factores ambientales, culturales o materiales que condicionan los conocimientos previos y el progreso individual.
- Evaluar las dificultades objetivas y/o subjetivas que presentan las tareas motrices para su aprendizaje

2. Didáctica de la Educación Física: del currículo oficial a la gestión de la clase
- Analizar la concepción de la educación física reflejada en el currículo y las implicaciones para la labor docente.
- Utilizar el currículo oficial de educación física como marco de referencia para elaborar, de manera autónoma y crítica, propuestas curriculares adecuadas a las características del contexto escolar y del alumnado
- Seleccionar, diseñar y graduar la dificultad y complejidad de las tareas de enseñanza en función del conjunto de la propuesta curricular y del contexto de aplicación.
- Diversificar y ajustar los métodos, técnicas y estrategias de enseñanza, y las propias intervenciones docentes, en función de los conocimientos iniciales, capacidades cognitivo-motrices, actitudes y ritmos de aprendizaje del alumnado.
- Gestionar la clase de Educación Física de acuerdo con normas de eficiencia y adecuación a los objetivos programados y la diversidad presente en el grupo.
- Conocer y aplicar adecuadamente procedimientos e instrumentos para la evaluación de cada una de las fases, situaciones y resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene lugar en la elaboración y desarrollo de un currículo de educación física.
- Adoptar actitudes autónomas, reflexivas, críticas e indagadoras con relación a la propia práctica docente, valorando la importancia de asumir tales actitudes para la mejora de la calidad de la ensñanza y de la calidad profesional

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i valorar els continguts que es cursen en l'ensenyament de l'Educació Física i Esportiva.
 • Analitzar els contextos i situacions en què s'usen i apliquen els coneixements d'Educació Física i Esportiva.
 • Conèixer i reflexionar sobre la percepció ciutadana i dels estudiants sobre determinats aspectes de l'educació física i l'esport.
 • Valorar els contextos i situacions en què s'usen i s'apliquen els coneixements d'Educació Física i Esportiva en la secundària obligatòria i postobligatoria.
 • Valorar de manera crítica i reflexiva les aportacions pròpies i dels altres en educació física i esportiva.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Aprender a ser para poder ser capaz de estimular la necesidad de aprender a través de la acción motriz, del juego, de la actividad física y del deporte

Aprender a conocer, saber y hacer mejor la enseñanza y el aprendizaje de la actividad física y del deporte correspondientes.

Aprender a transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.


Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos específicos.


Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.


Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.


Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un sistema de comprensión para el desarrollo humano

 

 

Dades generals

Codi: 12024
Professor/a responsable:
PAREDES ORTIZ, JESUS
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 2,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix