Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

1. Aprendizaje de la educación física: teoría y retos

Aprendizaje de la Educación Física: teorías y retos actuales
- Conocer las diferentes teorías respecto del aprendizaje motor y sus aplicaciones prácticas.
- Transformar los principios teóricos de los modelos de aprendizaje en situaciones de enseñanza que favorezcan el progreso de los alumnos en la materia, y utilizarlos para la determinación de criterios de selección y diseño de recursos y materiales formativos.
- Aplicar el conocimiento de los diversos factores que influyen en el rendimiento motor en el diseño y creación de ambientes favorables de aprendizaje en Educación Física.
- Resolver problemas planteados por las diferencias intra-personales derivadas de factores ambientales, culturales o materiales que condicionan los conocimientos previos y el progreso individual.
- Evaluar las dificultades objetivas y/o subjetivas que presentan las tareas motrices para su aprendizaje

2. Didáctica de la Educación Física: del currículo oficial a la gestión de la clase
- Analizar la concepción de la educación física reflejada en el currículo y las implicaciones para la labor docente.
- Utilizar el currículo oficial de educación física como marco de referencia para elaborar, de manera autónoma y crítica, propuestas curriculares adecuadas a las características del contexto escolar y del alumnado
- Seleccionar, diseñar y graduar la dificultad y complejidad de las tareas de enseñanza en función del conjunto de la propuesta curricular y del contexto de aplicación.
- Diversificar y ajustar los métodos, técnicas y estrategias de enseñanza, y las propias intervenciones docentes, en función de los conocimientos iniciales, capacidades cognitivo-motrices, actitudes y ritmos de aprendizaje del alumnado.
- Gestionar la clase de Educación Física de acuerdo con normas de eficiencia y adecuación a los objetivos programados y la diversidad presente en el grupo.
- Conocer y aplicar adecuadamente procedimientos e instrumentos para la evaluación de cada una de las fases, situaciones y resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene lugar en la elaboración y desarrollo de un currículo de educación física.
- Adoptar actitudes autónomas, reflexivas, críticas e indagadoras con relación a la propia práctica docente, valorando la importancia de asumir tales actitudes para la mejora de la calidad de la ensñanza y de la calidad profesional

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent en Educació Física i Esports.
 • Analitzar el cos de coneixements didàctics de l'Educació Física.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge en Educació Física i Esports.
 • Concretar el currículum d'Educació Física i Esports que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques en Educació Física i Esports, tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • Dissenyar i dur a terme activitats d'educació física i esports formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Aprender a ser para poder ser capaz de estimular la necesidad de aprender a través de la acción motriz, del juego, de la actividad física y del deporte

Aprender a conocer, saber y hacer mejor la enseñanza y el aprendizaje de la actividad física y del deporte correspondientes.

Aprender a transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.


Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos específicos.


Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.


Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.


Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un sistema de comprensión para el desarrollo humano

 

 

Dades generals

Codi: 12022
Professor/a responsable:
PAREDES ORTIZ, JESUS
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix