Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECONOMIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La materia parte de la idea aceptada por todos y todas de que lo más importante es que los profesores y profesoras conozcan las materias y contenidos que tienen que enseñar. Ahora bien, "el conocimiento de la materia" hay que entenderlo en un sentido amplio; como aquel que, partiendo de los conocimientos disciplinares que los estudiantes del Master han adquirido en sus titulaciones correspondientes, les permite adecuarlos para su transmisión a los distintos niveles educativos. En el caso específico de la economía su continua presencia en medios de comunicación y su interacción con la vida cotidiana hace que el profesorado deba estar al día tanto de la vertiente más teórica como, especialmente, de lo más cotidiano de su materia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar l'aptitud per a seleccionar i seqüenciar activitats, unitats didàctiques, textos i organitzar el currículum.
 • Desenvolupar l'aptitud per a interpretar els processos d'aprenentatge dels continguts curriculars d'Economia.
 • Desenvolupar l'aptitud d'interpretar i aplicar característiques de la interacció i gestió dels continguts econòmics en la classe d'Economia.
 • Conèixer i usar recursos i materials per a l'ensenyament de l'Economia.
 • Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Desarrollar la aptitud para seleccionar y secuenciar actividades, unidades didácticas, textos y organizar el currículum.
Desarrollar la aptitud para interpretar los procesos de aprendizaje de los contenidos curriculares de Economía.
Desarrollar la aptitud de interpretar y aplicar características de la interacción y gestión de los contenidos económicos en la clase de Economía.
Conocer y usar recursos y materiales para la enseñanza de la Economía.
Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.

 

 

Dades generals

Codi: 12020
Professor/a responsable:
JUAN SOLER, JOSE GINES
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 2,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix