Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APRENENTATGE DE L'ECONOMIA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Master Universitario en profesorado de Eduación Secundaria

Especialidad: Economía

Asignatura Obligatoria de Especialidad

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el valor formatiu, cultural i social dels continguts d'economia.
 • Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula per a fomentar l'aprenentatge dels continguts econòmics.
 • Conèixer i usar models teòrics sobre els processos d'aprenentatge.
 • Identificar les dificultats d'aprenentatge associades a la modelització dels fenòmens econòmics.
 • Avaluar i diagnosticar errors en l'aprenentatge i la seua relació a la comprensió dels models matemàtics.
 • Conèixer criteris per a l'anàlisi de tasques d'aprenentatge des de la demanda cognitiva.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Conocer y usar modelos teóricos sobre los procesos de aprendizaje en relación al aprendizaje de los conceptos de Econmía
Identificar las dificultades de aprendizaje asociadas a la modelización de los fenómenos económicos.
Evaluar y diagnosticar errores en el aprendizaje y su relación a la comprensión de los modelos matemáticos.

 

 

Dades generals

Codi: 12019
Professor/a responsable:
LLINARES CISCAR, SALVADOR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix