Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APRENENTATGE I ENSENYAMENT DEL DIBUIX

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La asignatura "Aprendizaje y enseñanza del Dibujo" pertenece al módulo especifico 4: Construcciones Civiles, Edificación y Dibujo. Se imparte durante el primer semestre y con una asignación de 15 créditos ECTS centra su docencia en fijar los contenidos curriculares de las asignaturas de Dibujo que se cursan en las enseñanzas para las que el Master habilita a fin de ejercer la profesión de Profesor. 

Tiene su continuidad con las asignaturas, tambien del módulo 4, de segundo semestre: "Aplicación de tecnicas docentes para el profesorado de construcciones civiles, edificación  y dibujo" y "La innovación docente, las Tics y la investigación educativa en la educación artística".

Esta asignatura se relaciona, en primer lugar con las del Módulo génerico que parcialmente se imparte simultaneamente con ella en el primer semestre, y en segundo lugar con la especialización que se lleva a cabo en el módulo Prácticum que culmina con el Trabajo Fin de Master.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe3 : Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals.
 • CGe9 : Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent el nivell i formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursades.
 • Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals.
 • Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i ritmes d'aprenentatges.
 • Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts curriculars.
 • Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i valoritze les aportacions dels estudiants.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 

 • Conocer los contenidos (que enseñar) que se cursan en las asignaturas gráficas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.
 • Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje del Dibujo.
 • Conocer los recursos docentes especificos (como enseñar) para la enseñanza del Dibujo.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12015
Professor/a responsable:
GARCIA JARA, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 15,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 3,60
Càrrega no presencial: 9,00

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0,72
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44

Estudis en què s'imparteix