Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DELS C. FORMATIUS D'EDUCACIÓ PROFESSIONAL (PER A PROFESSORS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

1.- Contexto de la asignatura:

La asignatura Didáctica de los Ciclos Formativos está entroncada en el bloque de formación específica del Master en profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Teóricamente se sustenta en el área de Didácticas Específicas, presentando un marcado carácter disciplinar vinculado estrechamente con las otras materias de este bloque: Aprendizaje de los MM PP en los CF de FP, la Formación Profesional en España e Investigación e Innovación docente en CF. Las competencias que aporta la conforman como un elemento imprescindible para garantizar un desarrollo adecuado de las capacidades de los estudiantes para el desempeño profesional adecuado en el ámbito de las enseñanzas de FP.

Esta asignatura tiene un papel fundamental en dicho bloque porque permite conocer, comprender y aplicar todo el proceso que conduce desde la fase inicial de definición y formulación de los distintos Títulos Profesionales, con sus respectivos Módulos Profesionales, hasta la concreción final con el diseño y desarrollo de una unidad didáctica concreta.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe3 : Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals.
 • CGe9 : Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar els principis i orientacions didàctiques sobre el disseny curricular de projectes de centre i programacions d'aula en l'àmbit de l'especialitat corresponent. Nivells de concreció.
 • Conèixer i aplicar els models de disseny instruccional en relació amb la programació didàctica dels mòduls de l'especialitat.
 • Conèixer i analitzar la resolució de problemes d'ensenyament i aprenentatge en contextos diferencials en l'àmbit de l'especialitat corresponent.
 • Establir les orientacions metodològiques –principis, estratègies, procediments i activitats–, més adequades a l'especialitat corresponent de manera coherent i integrada en els seus elements.
 • Conèixer i aplicar els processos de disseny de criteris i instruments d'avaluació en l'àmbit de l'especialitat respectiva.
 • Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

RA.1: Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la didáctica de los Módulos Profesionales atribuidos a las diversas especialidades del Cuerpo de Profesores de E. Secundaria en la Formación Profesional del sistema educativo.

RA.2: Transformar los currículos de los diversos Títulos de FP en programas de actividades de enseñanza-aprendizaje orientados a propiciar las competencias profesionales inherentes a cada Título de FP.

 RA.3: Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y actividades apropiadas para las competencias profesionales y personales definidas en cada Título de FP.

RA.4: Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.

RA.5: Integrar las competencias clave (digital, aprender a aprender, cultura emprendedora...) en los procesos de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de mejorar la empleabilidad y polivalencia de los estudiantes.

RA.6: Conocer estrategias y técnicas de evaluación de competencias profesionales y entender la evaluación como un instrumento formativo-acumulativo ligado al reconocimiento de acreditación de aquellas, y como estímulo al esfuerzo de los estudiantes

RA.7: Conocer las herramientas informáticas para elaborar material on-line

 

 

Dades generals

Codi: 12005
Professor/a responsable:
DIAZ RODRIGUEZ, VICENTE
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix