Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APRENENTATGE DELS MÒDULS EN ELS CICLES FORMATIUS DE FP PER AL PROFESSORAT DE ED. SECUNDÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

 

La presente asignatura se enmarca en el contexto de la Formación Profesional tanto en el marco español, en particular, como en el europeo, en general, en cuanto a principios y orientaciones sobre el aprendizaje en Ciclos Formativos. Su objeto de estudio son los modelos de diseño instruccional en relación con la intervención psicoeducativa desde el punto de vista tutorial y en relación con con la programación didáctica en centros de trabajo en los diferentes ciclos formativos de la actual Formación Profesional, en la Formación Profesional Básica (FPB) y en los Programas Formativos de Cualificación Básica, así como las estrategias de observación e intervención en la evaluación y seguimiento de las distintas fases del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe1 : Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions.
 • CGe3 : Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals.
 • CGe4 : Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i ritmes d'aprenentatges.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar els principis i orientacions sobre l'aprenentatge i la psicologia de la instrucció en l'àmbit de l'especialitat corresponent.
 • Conèixer i aplicar diferents models de disseny instruccional en relació amb la programació didàctica dels mòduls de l'especialitat.
 • Conèixer i analitzar la resolució de problemes d'aprenentatge en contextos diferencials en l'àmbit de l'especialitat corresponent.
 • Establir les orientacions metodològiques –principis, estratègies, procediments i activitats–, més adequades a l'especialitat corresponent sobre la base de les diferents perspectives sobre l'aprenentatge.
 • Conèixer la funció de l'avaluació dels resultats d'aprenentatge i establir els procediments més adequats en l'àmbit de l'especialitat respectiva.
 • Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre'n una visió dinàmica.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts curriculars.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 

1. Conocer el marco legislativo que sustenta la organización y desarrollo de los módulos en los ciclos formativos de Formación Profesional, dentro del marco referencial nacional y europeo.

2. Conocer los diferentes tipos de módulos de FP en secundaria y sus características.

3. Diseñar situaciones de instrucción desde sus componentes.

4. Diseñar un programa de FCT.

5. Elaborar un programa de acción tutorial adaptado a los módulos en secundaria.

6. Diseñar estrategias de intervención en el aula a partir de las características psicológicas, afectivas, motivacionales y pedagógicas del alumnado de módulos.

7. Conocer, aplicar y extraer la información pertinente del material de evaluación aplicado para el conocimiento del grupo clase en todas sus dimensiones.

8. Conocer, evaluar y analizar las estrategias de aprendizaje desarrolladas en el proceso psicoeducativo del alumno.

9. Aplicar las principales técnicas para el manejo de contingencias en el aula.

10. Conocer y aplicar estrategias para la adaptación curricular en módulos.

11. Conocer y elaborar diferentes tipos de informes pedagógicos en los módulos en secundaria.

12. Conocer y aplicar diferentes métodos de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje en los módulos en secundaria.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12004
Professor/a responsable:
LOZANO BARRANCOS, MARIA
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix