Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN L'APRENENTATGE DE LA BIOLOGIA I GEOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Se trata de facilitar una aproximación a los problemas técnicas de trabajo, terminología...más usuales de la investigación educativa, a fin de adquirir la preparación necesaria para poder utilizar los trabajos que se publican en las revistas de investigación especializadas, así como la adecuación de nuestras investigaciones a las exigencias de dicha área

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialitat i plantejar alternatives i solucions. Analitzar críticament les situacions d'aprenentatge i les activitats d'ensenyament per a millorar la intervenció docent, utilitzant indicadors de qualitat.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores i fonamentades, fent ús de les fonts més prestigioses en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • Conèixer com planificar un projecte d'investigació sobre l'ensenyament de les matèries. Aplicar a les matèries de l'especialitat metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives.
 • Utilitzar la investigació sobre la pràctica i la innovació per a millorar l'ensenyament i el desenvolupament professional.
 • Presentar un informe escrit amb informacions procedents de diverses fonts i reflexions i conclusions personals. De la mateixa manera, saber estructurar un article per a comunicar una innovació o investigació duta a terme.
 • Treballar de manera cooperativa amb iguals Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts que s'ensenyaran i saber-les integrar en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • De la mateixa manera, utilitzar-les tant per a aprofitar els recursos disponibles per a la innovació i investigació didàctica com per a comunicar eficaçment els resultats d'una investigació (comunicacions, congressos, etc.)
 • Valorar de manera crítica i reflexiva les aportacions pròpies i dels altres.
 • Saber identificar les pròpies necessitats formatives, per a orientar la formació permanent al llarg de la vida professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 • Identificar problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialidad y plantear alternativas y soluciones.
 • Analizar criticamente las situaciones de aprendizaje y las actividades de enseñanza para mejorar la intervención docente, utilizando indicadores de calidad.
 • Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras y fundamentadas, haciendo uso de las fuentes más prestigiosas en el ámbito de la especialización cursada.
 • Conocer cómo planificar un proyecto de investigación sobre la enseñanza de las materias.
 • Aplicar las materias de especialidad metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas.
 • Utilizar la investigación sobre la práctica y la innovación para mejorar la enseñanza y el desarrollo profesional.
 • Presentar informes escritos con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y conclusiones personales. Del mismo modo, saber estructurar un artículo para comunicar una innovación o investigación realizada.
 • Trabajar de forma cooperativa con iguales.
 • Utilizar las TICs para buscar , obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a los contenidos a enseñar y saberlas integrar en el proceso de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo, utilizarlas tanto para aprovechar los recursos disponibles para la innovación e investigación didáctica como para comunicar eficazmente los resultados de una investigación( comunicaciones, congresos...)
 • Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás.
 • Saber identificar las propias necesidades formativas, para orientar la formación permanente a lo largo de la vida profesional.

 

 

Dades generals

Codi: 12003
Professor/a responsable:
JUAN GOMEZ, MARIA INMACULADA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix