Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DISCIPLINAR EN BIOLOGIA I GEOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Esta especialización está dirigida a formar, principalmente, a los futuros profesores de la Especialidad de Biología y Geología de Educación Secundaria.
Las ciencias biológicas y geológicas son parte esencial del conocimiento humano y han tenido y tienen gran importancia para el desarrollo de la sociedad. Los espectaculares avances científicos y tecnológicos que se han sucedido en las ultimas décadas en relación con estas disciplinas tienen una alta repercusión en las vidas de nuestros alumnos. El grado de interacción que el hombre ha llegado a establecer con la naturaleza hace que el conocimiento multi- e interdisciplicanr de las ciencias de la tierra y de la vida sea cada vez más necesario para la toma de decisiones que permitan un desarrollo sostenible. Es por tanto relevante y significante el papel que debe tener la enseñanza de la Biología y la Geología en la educación secundaria. Por todo lo anterior, resaltamos la importancia de consolidar la formación inicial de los profesores de Biología y Geología a través de una especialización didáctica específica.

La lengua vehicular es el castellano.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG15 : Informar i assessorar les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe11 : Conèixer l'evolució històrica de la família, els seus diferents tipus i la incidència del context familiar en l'educació.
 • CGe12 : Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar.
 • CGe3 : Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals.
 • CGe7 : Conèixer i aplicar recursos i estratègies d'informació, tutoria i orientació acadèmica i professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

CE1: Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se enseñan en las respectivas enseñanzas.

CE 2: Conocer la historia y los desarrollos recientes de la materia y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de la misma.

CE 3: Transmitir el método científico como herramienta de aprendizaje e investigación en biología y geología.
CE 4: Pensar científicamente a partir de la construcción y el uso de versiones elementales pero complejas de los grandes modelos de la biología y la geología.
CE 5: Comprender las grandes ideas de la biología y la geología y utilizarlas para interpretar hechos cotidianos.

CE 11:Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la biología y de la geología, utilizando de manera integrada los saberes disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al nivel educativo respectivo, mostrando la comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de la Educación Obligatoria Secundaría y del Bachillerato.

CE 16: Comprender textos de contenido biológico y geológico de diferentes fuentes, y disponer de herramientas para analizarlos críticamente.
CE 17: Ser capaz de observar y comprender el medio ambiente.

 

 

Dades generals

Codi: 12002
Professor/a responsable:
MANGAS MARTIN, VICTOR JAVIER
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: ESTRATIGRAFIA
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 1,1
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: FISIOLOGIA VEGETAL
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 1,1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix