Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LA BIOLOGIA I GEOLOGIA II: PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ D'UNITATS DIDÀC.

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Planificación, desarrollo y evaluación de unidades didácticas en ESO y BACHILLERATO.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe8 : Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Concebre l'avaluació com un instrument d'intervenció per a ajudar a aprendre i ensenyar millor, i planificar un sistema d'avaluació per a un tema d'una manera coherent amb aquesta concepció.
 • Saber analitzar justificadament l'avaluació habitual (que identifica avaluació amb qualificació terminal), així com el pensament docent espontani en què se sustenta. Ser conscient de la gran influència de l'avaluació sobre les actituds i assoliments dels estudiants.
 • Saber estructurar un tema a partir de problemes fonamentals de la biologia i beologia, desenvolupar els continguts que es pretenen tractar en forma de seqüència de problemes, activitats i treballs que permeten avançar en la solució al problema plantejat mitjançant investigació guiada partint dels coneixements previs de l'alumne.
 • Saber organitzar d'una manera eficaç el treball en grup dels alumnes en una classe interactiva per a crear un ambient d'immersió en la cultura científica, que afavorisca la implicació de tothom. Conèixer els continguts que es cursen en els respectius ensenyaments, així com continguts específics professionals que facilitaran el posterior desenvolupament professional dels futurs professors.
 • Ser conscient de la crisi mediambiental en què es troba el nostre planeta i de la necessitat  ineludible de tractar les relaciones ciència, tècnica, societat i medi ambient en el desenvolupament de molts dels temes de les assignatures de Biologia i Geologia, amb la finalitat de fomentar una ciutadania que puga entendre els complexos problemes globals que enfrontem i participar racionalment en la presa de decisions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Competencia 1:

Concebir la evaluación como un instrumento de intervención para ayudar a aprender y enseñar mejor y planificar un sistema de evaluación para un tema de un modo coherente con esta concepción (CE10,CE11,CE8).

Competencia 2:

Saber analizar justificadamente la evaluación habitual (que identifica evaluación con calificación terminal) así como el pensamientodocente espontáneo en que se apoya. Ser conscientes de la gran influencia de la evaluación sobre actitudes , logros de los estudiantes (CE10, CE8,CE12).

Competencia 3:

Sber estructurar un tema a partir de problemas fundamentales de la Biología y la Geología, desarrollando contenidos a tratar en forma de secuencia de actividades y trabajos que permitan que permitan avanzar en la solución al problema planteado mediante investigación guiada (CE6, CE5, CG2, CG3)

Competencia 4:

Saber organizar de un modo eficaz el trabajo de los alumnos en una clase interactiva, creando un ambiente de inmersión en la cultura científica, favorecedor de laimplicación de todos.

Competencia 5:

Conocer los contenidos que cursan las respectivas enseñanzas(CE2).

Competencia 6:

Ser consciente de la crisi medioambiental en que se encuentra nuestro planeta y de la ineludible necesidad de tratar las relaciones ciencia-tecnología-sociedad-ambiente en el desarrollo de algunos temas de las asignaturas de Biología y Geología, con la finalidad de fomentar la ciudadanía que pueda participar racionalmente en la toma de decisiones (CE1, CG7).

 

 

Dades generals

Codi: 12001
Professor/a responsable:
JUAN GOMEZ, MARIA INMACULADA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix