Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LA BIOLOGIA I GEOLOGIA I: ASPECTES FONAMENTALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Se daran a conocer las principales investigaciones desarrolladas recientemente sobre la didáctica de las ciencias en general y de la biología y geología en particular. El programa se centra sobre todo entorno a la metodología de resolución de problemas por investigación dirigida, abarcando todos los aspectos típicos de la enseñanza de una disciplina científica como pueden ser la introdución de conceptos y teorías en el desarrollo de los temas, las clases prácticas, la resolución de problemas de "lápiz y papel" o el de la propia evaluación de los alumnos

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les possibles causes del desinterès i el fracàs en l'aprenentatge de la biologia geologia, especialment de les que poden ser modificades per l'ensenyament i el desenvolupament professional.
 • Conèixer l'existència d'idees espontànies de les persones sobre conceptes que afecten l'aprenentatge de la geologia i la biologia, formes de detectar-les, possible origen i persistència. Conèixer recursos (revistes, webs, llibres) que permeten aconseguir informació sobre aquest aspecte.
 • Conèixer els aspectes essencials de la metodologia científica i utilitzar-los per a analitzar visions deformades de la ciència que es transmeten en l'ensenyament i mitjans de comunicació.
 • Saber analitzar críticament i justificadament la manera en què es fan les pràctiques de laboratori, i ser capaç de transformar una pràctica habitual en un programa d'activitats coherent amb les troballes de la investigació didàctica.
 • Saber analitzar críticament i justificadament la manera en què s'ensenya la biologia i geologia, i ser capaç de convertir els típics desenvolupaments de temes en situacions obertes, abordades amb una metodologia investigativa que afavorisca tant l'aprenentatge conceptual, com l'adquisició d'hàbits metodològics i actitudinals, que permeten enfrontar-se a problemes nous.
 • Saber analitzar críticament i justificadament la manera en què s'introdueixen els conceptes, models i teories en l'ensenyament basat en la transmissió de coneixements en el seu estat final. Conèixer alternatives, per a alguns dels conceptes i models importants, coherents amb la investigació didàctica actual.
 • Saber estructurar un tema a partir de problemes biològics i geològics fonamentals, desenvolupar els continguts que es tracten en forma de seqüència d'activitats i problemes que permeten progressar en l'aprenentatge mitjançant investigació guiada.
 • Conèixer la història, l'epistemologia i l'impacte social d'algunes de les grans idees cientificotecnològiques, i ser conscient de la importància d'aquest coneixement per a poder transmetre'n una visió dinàmica.
 • Saber com generar un clima d'aula –i com contribuir a un clima de centre– que afavorisca les actituds positives dels alumnes cap a l'aprenentatge de la biologia i geologia.
 • Conèixer les orientacions i els continguts, establits en la legislació, de les assignatures de ciències de la Naturalesa i Biologia i Geologia en l'ESO, de Biologia i Geologia i Ciències per al Món Contemporani en 1r curs de batxillerat, i de Biologia, Geologia i Ciències de la Terra i Medi Ambient en 2n curs de batxillerat, així com disposar de criteris per a seleccionar, seqüenciar i organitzar els continguts en els diferents cursos.
 • Ser capaç de proposar justificadamente una sèrie de criteris per a analitzar en quina mesura en un aula s'estan generant oportunitats adequades per a aprendre biologia i geologia.
 • Ser conscient de la crisi mediambiental en què es troba el nostre planeta i de la necessitat ineludible de tractar les relacions entre  ciència, tècnica, societat i medi ambiente en el desenvolupament de molts dels temes de les assignatures de Biologia i Geologia, amb la finalitat de fomentar una ciutadania que entenga aquesta problemàtica (global i complexa) i puga participar racionalment en la presa de decisions.
 • Identificar i justificar aspectes que han de formar part de l'alfabetització científica de tots els ciutadans i la contribució d'un adequat ensenyament de la Biologia i Geologia per a aconseguir aquest objectiu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Saber analizar criticamente los modelos de la enseñanza habitual de la Biología y Geología y proponer modelos alternativos basados en la investigación didáctica; saber aplicar los avances en investigación didáctica a cada una de las facetas de las enseñanza de la Biología y Geología en secundaria.

 

 

Dades generals

Codi: 12000
Professor/a responsable:
GARCIA LILLO, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 2,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix