Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIETAT, FAMILIA I EDUCACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

  “Sociedad, familia y educación” es una de las tres materias en que se divide el módulo genérico del Máster Universitario del Profesor/a en Educación Secundaria y tiene como objetivo fundamental la formación docente desde la perspectiva sociológica, completando así las otras dos materias del módulo que tienen como objetivo la formación desde las perspectivas pedagógica y psicológica de la educación.

Con la materia "Sociedad, familia y educación" se persigue que los futuros docentes de educación secundaria conozcan las características principales de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean teniendo en cuenta que el estudiante es un ser social y que los procesos educativos institucionalizados son también procesos sociales y culturales. 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe1 : Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions.
 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • CGe11 : Conèixer l'evolució històrica de la família, els seus diferents tipus i la incidència del context familiar en l'educació.
 • CGe12 : Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar.
 • CGe8 : Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.
 • CGe9 : Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la dimensió social i cultural de l'ésser humà establint relacions entre la construcció de la seua identitat i el medi social i cultural en el qual viu.
 • Conèixer les funcions socials de l'educació en el món actual.
 • Conèixer l'evolució històrica de la família, així com els nous models familiars i les seues noves funcions socialitzadores i educatives.
 • Desenvolupar habilitats socials per a millorar la relació família – institució educativa.
 • Conèixer les característiques de les societats plurals actuals i els reptes educatius que plantegen amb la finalitat de desenvolupar projectes d'educació democràtica i intercultural en l'educació secundària.
 • Reconèixer situacions de desigualtat en relació amb el gènere i promoure accions educatives que fomenten la igualtat entre homes i dones en la institució escolar, en la família i en el grup d'iguals.
 • Comprendre la influència de les tecnologies i dels llenguatges audiovisuals en la vida dels adolescents i els desafiaments educatius que plantegen.
 • Desenvolupar competències professionals que faciliten el treball col·laboratiu entre docents sent conscients de la seua funció educativa, social i cultural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

1. Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.
2. Conocer las funciones sociales de la educación.
3. Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus  funciones  socializadoras y educativas.
4. Desarrolar  habilidades sociales para mejorar la relación familia-institución educativa.
5.Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación secundaria.
6. Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la organización escolar ( aula, centro).
7. Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.
8. Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa, social y cultural.

 

 

Dades generals

Codi: 11998
Professor/a responsable:
JIMENEZ DELGADO, MARIA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0,36
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0,36
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix