Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISFUNCIONS DE L'APRENENTATGE I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'ADOLESCÈNCIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La materia "Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia", de 3 créditos, tiene carácter obligatorio y está relacionada con las siguientes competencias: CG1, CG4, CG7, CG8, CG9, CG16, CG17, CGe1, CGe2, CGe5, CGe8, CGe9 y CGe10.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe1 : Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions.
 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • CGe2 : Comprendre el desenvolupament de la personalitat d'aquests estudiants i les possibles disfuncions que afecten l'aprenentatge.
 • CGe5 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i en el centre, abordar i resoldre possibles problemes.
 • CGe8 : Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.
 • CGe9 : Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir els fonaments psicològics necessaris per a comprendre el concepte de disfuncions en l'aprenentatge i en el desenvolupament en l'adolescència, i els seus tipus.
 • Conèixer les tendències actuals en l'àmbit psicoeducatiu per al tractament de la diversitat, en general, i per a les dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament, en particular.
 • Conèixer i comprendre els factors i variables que determinen i influeixen en les dificultats d'aprenentatge i en els trastorns del desenvolupament.
 • Conèixer les característiques i necessitats educatives dels alumnes amb problemes i disfuncions d'aprenentatge i les dels alumnes amb deficiència, discapacitat o minusvalidesa.
 • Conèixer els recursos psicoeducatius que aporta el sistema per a atendre les necessitats educatives específiques dels alumnes en l'etapa d'educació secundària.
 • Conscienciar els futurs docents que l'atenció a les necessitats educatives dels alumnes és una funció docent que defineix la frontera de l'autèntica professionalitat.
 • Adquirir actituds i conductes de relació amb els altres, treball en grup, recerca autònoma d'informació específica i bones pràctiques docents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

1. Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia, y sus tipos. (Cge1, Cge2).
2. Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular. (Cg1, Cge4).
3. Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo. (Cg1, Cge1).
4. Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía. (Cg9, Cge5).
5. Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria. (Cg4, Cg7, Cg,8).
6. Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad. (Cge8, Cge9).
7. Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes. (Cg8, Cg9, Cg 16, Cg17, Cge10).

 

 

Dades generals

Codi: 11997
Professor/a responsable:
GONZALEZ GOMEZ, MARIA CARLOTA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0,72
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix