Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISSENY I ADAPTACIÓ CURRICULAR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

L'assignatura Disseny i Adaptació Curricular està entroncada en el bloc formació bàsica (mòdul genèric) del màster en professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes. Teòricament se sustenta en l'àrea de Didàctica i Organització Escolar, amb un marcat caràcter interdisciplinar, que la vincula estretament amb les matèries Aprenentatge i Desenvolupament de l'Adolescència i Societat Família i Educació.

Contribueix a dotar al futur docent de coneixements teòric-pràctics i d'estratègies metodològiques que li permeten donar les respostes adequades a aspectes essencials dels processos d'ensenyament-aprenentatge (organitzatius, de gestió i planificació del centre i aula, didàctics, d'atenció a la diversitat, de clima de convivència i resolució de conflictes). Proporciona a l'estudiant eines bàsiques per a l'organització i planificació escolar, didàctica general i atenció a la diversitat, amb les quals comprendrà el funcionament dels centres d'Educació Secundària i coneixerà i serà capaç d'aplicar els diferents rols i funcions que li corresponen com professor.

Addicionalment, propicia l'estudi de l'evolució històrica del sistema educatiu del nostre país i introdueix als estudiants en qüestions relatives a l'orientació escolar i motiva reflexions sobre els codis deontològics i les seues virtualitats formatives per al docent. Finalment, facilita al futur professor el coneixement dels processos i recursos necessaris per a la prevenció i correcció dels problemes d'aprenentatge i convivència dels alumnes, així com per a abordar l'avaluació i l'orientació acadèmica, alhora que li inicia en tècniques de comunicació relacionades amb els processos educatius.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe3 : Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals.
 • CGe4 : Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i ritmes d'aprenentatges.
 • CGe5 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i en el centre, abordar i resoldre possibles problemes.
 • CGe6 : Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu al nostre país.
 • CGe9 : Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'ordenació general de secundària en el sistema educatiu i l'estructura del disseny curricular.
 • Conèixer i aplicar les estratègies de disseny curricular en cadascun dels nivells de concreció (projectes de centres i d'aula).
 • Disseny i coherència curricular. Estratègies per a integrar objectius, competències, metodologies, continguts, activitats d'aprenentatge i avaluació en funció d'un aprenentatge integral, centrat en l'estudiant.
 • Conèixer i analitzar els principis didàctics que sustenten el desenvolupament i la implementació curricular en l'aula del procés d'ensenyament-aprenentatge dels mòduls corresponents.
 • Conèixer i aplicar les estratègies per a una articulació correcta del disseny d'aprenentatge en línia i de contextos digitals en el disseny curricular general.
 • Aplicar els coneixements adquirits de forma integrada, en la resolució de problemes d'adequació curricular a contextos diferenciats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Resultats d'aprenentatge

En termes generals, s'espera que els alumnes adquirisquen les competències anteriors en la mesura que siguen capaços de:

- Realitzar una gestió eficaç de l'aula, transformant-la en un medi favorable per al desenvolupament integral de tots i cadascun dels alumnes.

- Analitzar críticament l'evolució del sistema educatiu espanyol, així com el marc legal que ho regula i les seues implicacions educatives en els centres docents d'educació secundària.

- Seleccionar i utilitzar els enfocaments i les estratègies més adequades per a millorar de manera contínua la qualitat en els centres de secundària, aproximant-los cap a un plantejament d'educació inclusiva.

- Descriure i implementar els diferents nivells de planificació i intervenció educativa en els centres de manera coherent amb els acords adoptats en els seus respectius projectes educatius, identificant la rellevància de l'avaluació com instrument per a la millora de la qualitat educativa.

- Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, les perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.

- Conèixer l'estructura organitzativa dels instituts i centres d'E. Secundària i la seua contribució a la innovació i millora.

Objectius específics aportats pel professorat

– Conèixer els contextos (normatiu, sociocultural, professional, organitzatiu i d'aula) en els quals es configura la pràctica docent i escolar i la manera que poden ser influïts per aquesta pràctica.

– Desenvolupar les destreses necessàries per a dissenyar i realitzar projectes i actuacions de centre i aula ajustats a l'entorn i encaminats a la millora d'aquest, de l'aprenentatge, de la convivència i de la ciutadania activa des del compromís amb els principis de qualitat, equitat i inclusió.

– Adquirir les actituds precises per a l'exercici responsable i efectiu de la professió docent, com educador i tutor d'adolescents i joves en formació i com membre actiu d'una comunitat educativa, el que requereix conjuntar esforços i treballar en equip.

 

 

Dades generals

Codi: 11996
Professor/a responsable:
DIAZ RODRIGUEZ, VICENTE
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,64
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,16
  Crèdits pràctics: 0,24

Estudis en què s'imparteix