Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Prácticum de Educación Alimentaria está vinculada a las asignaturas Educación Alimentaria, Salud Pública y Nutrición Comunitaria y Prácticum de Nutrición Comunitaria. Las actividades propuestas contemplan el diseño y desarrollo de un programa de educación alimentaria y nutricional dirigido a distintos grupos de población en diferentes contextos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències específiques (CE)

 • E56 : Conèixer i intervenir en el disseny, realització i validació d'estudis epidemiològics nutricionals, com també participar en la planificació, anàlisi i avaluació de programes d'intervenció en alimentació en alimentació i nutrició en diferents àmbits.
 • E57 : Col·laborar en la implantació de sistemes de qualitat.
 • E58 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E59 : Desenvolupar les habilitats personals necessàries per a dur a terme intervencions d'educació nutricional de manera òptima.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul dela nutrició, la dietètica i la salut

 • 26 : Aplicar les ciències dels aliments i de la nutrició a la pràctica dietètica.
 • 29 : Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital.
 • 31 : Participar en el disseny d'estudis de dieta total.
 • 32 : Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions per excés o defecte, quantitatives i qualitatives, del balanç nutricional.
 • 33 : Planificar, dur a terme i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com malalts.
 • 35 : Identificar els problemes dieteticonutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques inadequades.
 • 36 : Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i en malalts.
 • 37 : Interpretar una història clínica.
 • 38 : Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.
 • 39 : Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímics i farmacològics en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dieteticonutricional.
 • 40 : Aplicar les bases de la nutrició clínica a la dietoteràpia.
 • 41 : Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes o grups.
 • 42 : Conèixer l'organització hospitalària i les diferents fases del servei d'alimentació.
 • 43 : Participar en l'equip multidisciplinari d'una unitat de nutrició hospitalària.
 • 44 : Conèixer les diferents tècniques i productes de suport nutricional bàsic i avançat.
 • 45 : Desenvolupar i implementar plans de transició dieteticonutricional.
 • 46 : Planificar i dur a terme programes d'educació dieteticonutricional en subjectes sans i malalts.
 • 47 : Comprendre la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients.
 • 48 : Fer servir les eines bàsiques en TIC utilitzades en el camp de l'alimentació, nutrició i la dietètica.
 • 50 : Prescriure el tractament específic, corresponent a l'àmbit de competència del dietista nutricionista.
 • 51 : Ser capaç de fonamentar els principis científics que sustenten la intervenció del dietista nutricionista, supeditant la seua actuació professional a l'evidència científica.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul de salut pública i nutrició comunitària

 • 54 : Dissenyar i realitzar valoracions nutricionals per a identificar les necessitats de la població en termes d'alimentació i nutrició, així com identificar els determinants de salut nutricional.
 • 55 : Dissenyar, intervenir i executar programes d'educació dieteticonutricional i de formació en nutrició i dietètica.
 • 56 : Col·laborar en la planificació de polítiques alimentàries nutricionals per a l'educació alimentària i nutricional de la població.
 • 57 : Adquirir la capacitat per a intervenir en projectes de promoció, prevenció i protecció amb un enfocament comunitari i de salut pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer les característiques de les intervencions de promoció i educació per a salut nutricional.
 • Adaptar les intervencions de promoció i educació nutricional a les particularitats i necessitats dels grups.
 • Identificar els models d'aprenentatge que poden ser utilitzats per a facilitar l'educació nutricional.
 • Conèixer i saber utilitzar els diversos models de planificació d'educació nutricional.
 • Conèixer, dissenyar i aplicar els recursos didàctics més adequats als objectius d'educació nutricional.
 • Reconèixer les possibilitats del treball amb els mitjans de comunicació, a fi de difondre missatges educatius de nutrició.
 • Dissenyar guies alimentàries amb una base científica.
 • Dissenyar intervencions de promoció i educació nutricional adaptades a les característiques dels grups.
 • Identificar els models d'avaluació de les intervencions de promoció i educació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Teniendo en cuenta los objetivos formativos establecidos en el apartado anterior, para el presente curso se especifica los siguientes objetivos:

• Diseñar intervenciones de promoción y educación alimentaria y nutricional adaptadas a las características del grupo de intervención;
• Aplicar adecuadamente el modelo de planificación de promoción y educación alimentaria y nutricional, así como el de aprendizaje que mejor se adapta a las características y necesidades del grupo de intervención;
• Diseñar los recursos didácticos más adecuados a los objetivos de educación alimentaria y nutricional para la población diana a la que se dirige la intervención.
• Definir los medios de comunicación que se utilizaran para la difusión de mensajes educativos de alimentación y nutrición;
• Proponer un modelo de evaluación para la intervención realizada.

 

 

Dades generals

Codi: 27541
Professor/a responsable:
TRESCASTRO LOPEZ, EVA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix