Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Entre las asignaturas optativas del itinerario 1 "Nutrición en el deporte", esta asignatura de Cineantropometría y Composición Corporal (CACC)  tiene un enfoque anatómico aplicado a la práctica profesional del dietista nutricionista en el ámbito de la actividad física y el deporte.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els fonaments de l'anàlisi de la forma i la proporcionalitat corporal de l'ésser humà.
 • Conèixer els fonaments de l'antropometria aplicada a l'activitat física i l'esport.
 • Conèixer i saber valorar la importància actual de l'antropometria en el diagnòstic de la condició física i nutricional dels esportistes.
 • Conèixer i fer les mesures antropomètriques directes de la grandària i la contextura.
 • Conèixer els fonaments, les varietats, l'elaboració i la interpretació del somatotip.
 • Fer la descripció morfològica de l'individu mitjançant l'anàlisi del somatotip.
 • Aplicar l'antropometria en el món de l'esport i l'activitat física en edat pediàtrica, juvenil, adulta i anciana.
 • Aplicar els coneixements de l'antropometria en l'avaluació nutricional esportiva.
 • Conèixer els nivells de complexitat en la determinació de la composició corporal.
 • Conèixer la variabilitat ontogènica i poblacional de la composició corporal.
 • Utilitzar els protocols antropomètrics per a determinar la composició corporal dels esportistes.
 • Relacionar les proves i índexs cineantropomètrics i corporals amb els factors de risc cardiovascular i de mortalitat en l'esport.
 • Aplicar els mètodes per a l'estimació de la composició corporal. Tècniques d'imatge, DEXA i BIA i NIR.
 • Conèixer les tècniques de mesura específiques, dinamometria isomètrica i banc de flexibilitat.
 • Composició corporal per disciplina esportiva. Proporcionalitat.
 • Conèixer les tècniques més freqüents i els principis de la biometria aplicats a l'ésser humà i la funció nutricional.
 • Conèixer la taxonomia de l'estudi dels mètodes de composició corporal.
 • Conèixer els fonaments de les tècniques específiques de composició corporal.
 • Establir la indicació de diversos mètodes de composició corporal en l'esport i les modalitats esportives.
 • Analitzar i interpretar les dades i els resultats de les tècniques de composició corporal.
 • Analitzar els condicionants socials i culturals en la valoració de la composició corporal.
 • Aplicar les diverses tècniques d'anàlisis de composició en situacions patològiques diferents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 • Conocer los fundamentos de la cineantropometría, de la forma y de la proporcionalidad corporal en el individuo y particularmente en el deportista.
 • Identificar los puntos anatómicos, marcas y medidas antropométricas en el individuo y en el deportista. Realizar las medidas antropométricas directas de tamaño y de la contextura.
 • Conocer la importancia de la antropometría en el diagnóstico de la condición fisica y nutricional del deportista en diferentes etapas del ciclo vital: infantil, juvenil, adultez y vejez. Interpretar los índices cineantropométricos para evaluar riesgo cardiovascular y mortalidad en el deporte.
 • Conocer los fundamentos del somatotipo y sus variedades. Elaboración, interpretación y descripción morfológica del individuo y del deportista por el análisis del somatotipo.
 • Conocer los diferentes métodos generales (directos, indirectos y doblemente indirectos) y específicos para determinar la composición corporal del individuo y del deportista. Aplicar las diferentes técnicas en situaciones patológicas del individuo.
 • Conocer e interpretar los criterios e índices aplicados al estado de salud de individuos y poblaciones. Conocer los condicionantes sociales y culturales en la valoración de la composición corporal.
 • Conocer y aplicar el método científico en el diseño de trabajos de cineantropometría e interpretación y análisis de los resultados.

 

 

Dades generals

Codi: 27534
Professor/a responsable:
AUSO MONREAL, EVA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix