Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Cada vez es más sólida la evidencia científica y epidemiológica sobre la relación entre distintos aspectos de la dieta como factores de riesgo o bien con potencial protector para la salud. Este hecho ha suscitado un creciente interés por los aspectos cualitativos que pudieran repercutir en mayor medida en la génesis de las enfermedades crónicas, la calidad de vida, las potencialidades físicas e intelectuales y la longevidad y que han dado lugar al desarrollo de la Nutrición Comunitaria.

Las principales funciones prácticas que se desarrollan desde la Nutrición Comunitaria consisten en identificar y evaluar problemas nutricionales de la comunidad y diseñar, organizar, implementar y evaluar programas de intervención nutricional mediante distintas estrategias, orientados hacia el medio ocupacional, medio escolar, colectivos de riesgo o para la población general.

Las intervenciones en la comunidad pretenden conseguir gradualmente una adecuación del modelo nutricional hacia un perfil más saludable, a través de herramientas diversas, pero entre las que cobra especial relevancia la educación nutricional.

Los programas de Nutrición Comunitaria y Educación Nutricional requieren, por tanto, el abordaje de estrategias de distinta naturaleza y de manera simultánea. Son numerosos los aspectos que influyen en el estado nutricional de un individuo o de una población y que es necesario conocer, vigilar y adecuar para conseguir un trabajo efectivo y un mejor estado de salud.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències específiques (CE)

 • E56 : Conèixer i intervenir en el disseny, realització i validació d'estudis epidemiològics nutricionals, com també participar en la planificació, anàlisi i avaluació de programes d'intervenció en alimentació en alimentació i nutrició en diferents àmbits.
 • E57 : Col·laborar en la implantació de sistemes de qualitat.
 • E58 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E59 : Desenvolupar les habilitats personals necessàries per a dur a terme intervencions d'educació nutricional de manera òptima.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul dela nutrició, la dietètica i la salut

 • 26 : Aplicar les ciències dels aliments i de la nutrició a la pràctica dietètica.
 • 29 : Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital.
 • 31 : Participar en el disseny d'estudis de dieta total.
 • 32 : Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions per excés o defecte, quantitatives i qualitatives, del balanç nutricional.
 • 33 : Planificar, dur a terme i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com malalts.
 • 35 : Identificar els problemes dieteticonutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques inadequades.
 • 36 : Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i en malalts.
 • 37 : Interpretar una història clínica.
 • 38 : Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.
 • 39 : Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímics i farmacològics en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dieteticonutricional.
 • 40 : Aplicar les bases de la nutrició clínica a la dietoteràpia.
 • 41 : Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes o grups.
 • 42 : Conèixer l'organització hospitalària i les diferents fases del servei d'alimentació.
 • 43 : Participar en l'equip multidisciplinari d'una unitat de nutrició hospitalària.
 • 44 : Conèixer les diferents tècniques i productes de suport nutricional bàsic i avançat.
 • 45 : Desenvolupar i implementar plans de transició dieteticonutricional.
 • 46 : Planificar i dur a terme programes d'educació dieteticonutricional en subjectes sans i malalts.
 • 47 : Comprendre la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients.
 • 48 : Fer servir les eines bàsiques en TIC utilitzades en el camp de l'alimentació, nutrició i la dietètica.
 • 50 : Prescriure el tractament específic, corresponent a l'àmbit de competència del dietista nutricionista.
 • 51 : Ser capaç de fonamentar els principis científics que sustenten la intervenció del dietista nutricionista, supeditant la seua actuació professional a l'evidència científica.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul de salut pública i nutrició comunitària

 • 54 : Dissenyar i realitzar valoracions nutricionals per a identificar les necessitats de la població en termes d'alimentació i nutrició, així com identificar els determinants de salut nutricional.
 • 55 : Dissenyar, intervenir i executar programes d'educació dieteticonutricional i de formació en nutrició i dietètica.
 • 56 : Col·laborar en la planificació de polítiques alimentàries nutricionals per a l'educació alimentària i nutricional de la població.
 • 57 : Adquirir la capacitat per a intervenir en projectes de promoció, prevenció i protecció amb un enfocament comunitari i de salut pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Descriure la importància de la nutrició comunitària.
 • Descriure els components del paradigma de la nutrició comunitària per a planificar programes i serveis a la comunitat.
 • Adquirir formació i habilitats aplicades a la prevenció i identificació de problemes nutricionals en grups i col·lectius de població.
 • Conèixer les tècniques d'avaluació de l'estat nutricional en poblacions i l'aplicació d'aquestes al treball de camp, la interpretació de resultats i l'anàlisi operativa de conclusions.
 • Adquirir capacitació en el disseny de programes de promoció de la salut i prevenció de malalties a través de l'alimentació i la nutrició.
 • Identificar i descriure els recursos i les estratègies d'intervenció en nutrició comunitària.
 • Identificar i descriure el procés de la participació comunitària.
 • Adquirir formació i habilitats aplicades a la intervenció en grups i col·lectius de població, analitzant-ne les alternatives estratègiques d'actuació.
 • Conèixer l'aplicació de programes de monitoratge de l'estat de salut des del punt de vista col·lectiu i d'estratègies de control de qualitat nutricional i seguretat alimentària.
 • Adquirir formació i habilitats aplicades per a avaluar intervencions i programes de salut orientats a millorar l'estat nutricional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Participar en el análisis, planificación, intervención y evaluación de estudios epidemiológicos y programas de intervención en alimentación y nutrición en diferentes áreas.

- Diseñar y realizar valoraciones nutricionales para identificar las necesidades de la población en términos de alimentación y nutrición, así como identificar los determinantes de salud nutricional.

- Diseñar, intervenir y ejecutar programas de educación dietético-­nutricional y de formación en nutrición y dietética.

- Identificar políticas alimentarias­ nutricionales para la educación alimentaria y nutricional de la población.

- Adquirir la capacidad para intervenir en proyectos de promoción, prevención y protección con un enfoque comunitario y de salud pública.

 

 

Dades generals

Codi: 27526
Professor/a responsable:
MARTINEZ GARCIA, ALBA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix