Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura se enmarca dentro de la nutrición aplicada. Concretamente, se basa en la aplicación a la comunidad o grupos de población los conocimeintos de la salud comunitaria y de la nutrición, siempre teniendo en cuenta a la comunidad, a través de la participación comunitaria.

Por tanto, no es una asigantura encaminada a trabajar con los individuos sino con la comunidad, aunque en algunos momentos también se puede trabajar individualmente.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E12 : Realitzar la comunicació de manera efectiva, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.
 • E13 : Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 • E14 : Tenir capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a intervenció professional del dietista nutricionista.
 • E15 : Reconèixer els elements essencials de la professió de dietista nutricionista i desenvolupar la professió en relació amb altres professionals de la salut.
 • E29 : Desenvolupar la professió des de la perspectiva centrada en el pacient/usuari/client.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul de salut pública i nutrició comunitària

 • 52 : Conèixer les organitzacions i els sistemes de salut nacionals i internacionals, així com les polítiques de salut.
 • 53 : Participar en l'anàlisi, planificació, intervenció i avaluació d'estudis epidemiològics i programes d'intervenció en alimentació i nutrició en diferents àrees.
 • 54 : Dissenyar i realitzar valoracions nutricionals per a identificar les necessitats de la població en termes d'alimentació i nutrició, així com identificar els determinants de salut nutricional.
 • 55 : Dissenyar, intervenir i executar programes d'educació dieteticonutricional i de formació en nutrició i dietètica.
 • 56 : Col·laborar en la planificació de polítiques alimentàries nutricionals per a l'educació alimentària i nutricional de la població.
 • 57 : Adquirir la capacitat per a intervenir en projectes de promoció, prevenció i protecció amb un enfocament comunitari i de salut pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Descriure la importància de la nutrició comunitària.
 • Descriure els components del paradigma de la nutrició comunitària per a planificar programes i serveis a la comunitat i habilitats aplicades a la prevenció i identificació de problemes nutricionals en grups i col·lectius de població.
 • Conèixer les tècniques d'avaluació de l'estat nutricional en poblacions i la seua aplicació al treball de camp, la interpretació de resultats i l'anàlisi operativa de conclusions.
 • Adquirir capacitació en el disseny de programes de promoció de la salut i prevenció de les malalties a través de l'alimentació i la nutrició.
 • Identificar i descriure els recursos i les estratègies d'intervenció en nutrició comunitària.
 • Identificar i descriure el procés de la participació comunitària.
 • Adquirir formació i habilitats aplicades a la intervenció en grups i col·lectius de població, analitzant les alternatives estratègiques d'actuació.
 • Conèixer l'aplicació de programes de monitoratge de l'estat de salut, des del punt de vista col·lectiu, i d'estratègies de control de qualitat nutricional i seguretat alimentària.
 • Adquirir formació i habilitats aplicades per a avaluar intervencions i programes de salut orientats a millorar l'estat nutricional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1. Describir la importancia de la nutrición comunitaria.
2. Describir los componentes del paradigma de la nutrición comunitaria para la planificación de programas y servicios a la comunidad, habilidades aplicadas en la prevención e identificación de problemas nutricionales en grupos y colectivos de población.
3. Conocer las técnicas de evaluación del estado nutricional en poblaciones y su aplicación en el trabajo de campo, la interpretación de resultados y el análisis operativo de conclusiones.
4. Adquirir capacitación en el diseño de programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través de la alimentación y la nutrición.
5. Identificar y describir los recursos y las estrategias de intervención dirigidas a los temas de nutrición comunitaria.
6. Identificar y describir el proceso de la participación comunitaria.
7. Adquirir formación y habilidades aplicadas a la intervención en grupos y colectivos de población, analizando las alternativas estratégicas de actuación.
8. Conocer la aplicación de programas de monitorización del estado de salud desde el punto de vista colectivo y de estrategias de control de calidad nutricional y seguridad alimentaria.
9. Adquirir formación y habilidades aplicadas para la evaluación de intervenciones y programas de salud orientados a mejorar el estado nutricional.

 

 

;

Dades generals

Codi: 27525
Professor/a responsable:
MARTINEZ MILAN, MARIA ASUNCION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix