Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura se centra en les grans síndromes del pacient hospitalitzat, aportant l'adquisició d'habilitats del dietista nutricionista en l'àmbit clínic, i més concretament en el context del subjecte que es troba greument malalt, la qual cosa requereix un treball interdisciplinari en el qual es conjuga la pràctica de professionals sanitari@s, especialment de médic@s, enfermer@s, i nutricionistes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències específiques (CE)

 • E48 : Identificar i discriminar a nivell clínic diagnòstic els diferents trastorns del comportament alimentari.
 • E49 : Identificar, des d'una perspectiva biopsicosocial integradora, les variables relacionades amb els trastorns del comportament alimentari.
 • E50 : Disposar dels coneixements psicològics necessaris per a actuar de manera precisa i fiable en la prevenció, detecció, valoració, diagnòstic i tractament multidisciplinari dels trastorns del comportament alimentari.
 • E51 : Desenvolupar una visió empàtica i receptiva amb el pacient i el seu entorn a l'hora d'abordar el tractament de possibles desordres alimentaris.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul dela nutrició, la dietètica i la salut

 • 26 : Aplicar les ciències dels aliments i de la nutrició a la pràctica dietètica.
 • 27 : Conèixer els nutrients, les seues funcions i la seua utilització metabòlica.
 • 28 : Conèixer les bases de l'equilibri nutricional i la seua regulació.
 • 29 : Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital.
 • 30 : Identificar les bases d'una alimentació saludable (suficient, equilibrada, variada i adaptada).
 • 31 : Participar en el disseny d'estudis de dieta total.
 • 32 : Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions per excés o defecte, quantitatives i qualitatives, del balanç nutricional.
 • 33 : Planificar, dur a terme i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com malalts.
 • 34 : Conèixer els aspectes fisiopatològics de les malalties relacionades amb la nutrició.
 • 35 : Identificar els problemes dieteticonutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques inadequades.
 • 36 : Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i en malalts.
 • 37 : Interpretar una història clínica.
 • 38 : Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.
 • 39 : Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímics i farmacològics en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dieteticonutricional.
 • 40 : Aplicar les bases de la nutrició clínica a la dietoteràpia.
 • 41 : Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes o grups.
 • 42 : Conèixer l'organització hospitalària i les diferents fases del servei d'alimentació.
 • 43 : Participar en l'equip multidisciplinari d'una unitat de nutrició hospitalària.
 • 44 : Conèixer les diferents tècniques i productes de suport nutricional bàsic i avançat.
 • 45 : Desenvolupar i implementar plans de transició dieteticonutricional.
 • 46 : Planificar i dur a terme programes d'educació dieteticonutricional en subjectes sans i malalts.
 • 47 : Comprendre la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients.
 • 48 : Fer servir les eines bàsiques en TIC utilitzades en el camp de l'alimentació, nutrició i la dietètica.
 • 49 : Conèixer els límits legals i ètics de la pràctica dietètica.
 • 50 : Prescriure el tractament específic, corresponent a l'àmbit de competència del dietista nutricionista.
 • 51 : Ser capaç de fonamentar els principis científics que sustenten la intervenció del dietista nutricionista, supeditant la seua actuació professional a l'evidència científica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Enumerar els factors de risc de les patologies d'alta prevalença i relacionar-los amb risc nutricional.
 • Elaborar dietes adaptades a les condicions fisiopatològiques en el marc de l'atenció especialitzada i primària.
 • Treballar amb el document bàsic d'informació del sistema de salut: la història clínica i els subdocuments que la conformen.
 • Establir una planificació d'intervencions, d'acord amb les condicions d'aprenentatge i els requisits futurs com a professional.
 • Conèixer i fer servir les diverses fonts de coneixement (bibliogràfiques, Internet, etc.) relacionades amb l'assignatura.
 • Interrelacionar els coneixements adquirits en aquesta matèria amb els restants, a més de qualsevol altre rellevant per al treball nutricional.
 • Entendre monografies, treballs, articles, notícies, etc. relacionades amb l'àmbit sanitari, les patologies i el tractament d'aquestes.
 • Analitzar el problema nutricional amb objectivitat, tenint en compte les característiques patològiques, i actuar racionalment per a solucionar-lo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Adquirir habilitats per a valorar nutricional i dietèticament al subjecte en el context clínic.

2. Conèixer les diferents estratègies de valoració i tractament nutricional de diverses patologies pròpies de l'àmbit clínic.

3. Adquirir habilitats de resolució de casos clínics i problemes de diagnòstic en intervenció nutricional.

4. Adquirir capacitat i habilitats de treball en equip multidisciplinari en l'àmbit de la nutrició clínica.

 

 

Dades generals

Codi: 27522
Professor/a responsable:
ZARAGOZA MARTI, ANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix