Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura de Nutrició Clínica I versa sobre les principals patologies i el seu enfocament dietètic-nutricional durant l'embaràs, en la infància i adolescència.
És una assignatura de primer quadrimestre de tercer curs. El desenvolupament d'aquesta matèria té lloc de manera paral·lela a altres assignatures que tracten sobre tractament dietètic en patologies durant altres etapes de la vida, per la qual cosa l'aprenentatge s'aborda de manera complementària en totes elles.
És recomanable tenir superada l'assignatura Alimentació en el Cicle Vital, de segon curs, per a poder cursar Nutrició Clínica I.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • E48 : Identificar i discriminar a nivell clínic diagnòstic els diferents trastorns del comportament alimentari.
 • E49 : Identificar, des d'una perspectiva biopsicosocial integradora, les variables relacionades amb els trastorns del comportament alimentari.
 • E50 : Disposar dels coneixements psicològics necessaris per a actuar de manera precisa i fiable en la prevenció, detecció, valoració, diagnòstic i tractament multidisciplinari dels trastorns del comportament alimentari.
 • E51 : Desenvolupar una visió empàtica i receptiva amb el pacient i el seu entorn a l'hora d'abordar el tractament de possibles desordres alimentaris.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul dela nutrició, la dietètica i la salut

 • 26 : Aplicar les ciències dels aliments i de la nutrició a la pràctica dietètica.
 • 27 : Conèixer els nutrients, les seues funcions i la seua utilització metabòlica.
 • 28 : Conèixer les bases de l'equilibri nutricional i la seua regulació.
 • 29 : Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital.
 • 30 : Identificar les bases d'una alimentació saludable (suficient, equilibrada, variada i adaptada).
 • 31 : Participar en el disseny d'estudis de dieta total.
 • 32 : Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions per excés o defecte, quantitatives i qualitatives, del balanç nutricional.
 • 33 : Planificar, dur a terme i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com malalts.
 • 34 : Conèixer els aspectes fisiopatològics de les malalties relacionades amb la nutrició.
 • 35 : Identificar els problemes dieteticonutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques inadequades.
 • 36 : Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i en malalts.
 • 37 : Interpretar una història clínica.
 • 38 : Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.
 • 39 : Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímics i farmacològics en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dieteticonutricional.
 • 40 : Aplicar les bases de la nutrició clínica a la dietoteràpia.
 • 41 : Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes o grups.
 • 42 : Conèixer l'organització hospitalària i les diferents fases del servei d'alimentació.
 • 43 : Participar en l'equip multidisciplinari d'una unitat de nutrició hospitalària.
 • 44 : Conèixer les diferents tècniques i productes de suport nutricional bàsic i avançat.
 • 45 : Desenvolupar i implementar plans de transició dieteticonutricional.
 • 46 : Planificar i dur a terme programes d'educació dieteticonutricional en subjectes sans i malalts.
 • 47 : Comprendre la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients.
 • 48 : Fer servir les eines bàsiques en TIC utilitzades en el camp de l'alimentació, nutrició i la dietètica.
 • 49 : Conèixer els límits legals i ètics de la pràctica dietètica.
 • 50 : Prescriure el tractament específic, corresponent a l'àmbit de competència del dietista nutricionista.
 • 51 : Ser capaç de fonamentar els principis científics que sustenten la intervenció del dietista nutricionista, supeditant la seua actuació professional a l'evidència científica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les principals alteracions nutricionals en dones gestants, xiquets i adolescents.
 • Identificar les característiques de l'atenció nutricional a les dones durant la gestació i el puerperi i la població infantil amb problemes de salut.
 • Conèixer els factors que repercuteixen en l'alteració nutricional de les dones durant la gestació i el puerperi i dels xiquets i adolescents.
 • Descriure les característiques dels principals trastorns de l'alimentació possibles durant l'embaràs, el puerperi, la infància i l'adolescència.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Descriure els determinants i factors que influeixen en la seguretat alimentària durant el període gestacional.
-Conèixer els factors desencadenants de les alteracions de l'alimentació que pot arribar a experimentar la dona durant la gestació i les seues conseqüències
- Identificar els diferents trastorns de l'alimentació i nutrició que es presenten durant l'etapa infanto-juvenil.
- Conèixer les particularitats (simptomatologia, maneig i tractament) de cadascun dels trastorns que afecten la ingesta d'aliments durant la infància i adolescència.
- Analitzar la importància de la nutrició en els processos infecciosos que es presenten durant la infància.
- Identificar els aspectes importants tant per a la recol·lecció de dades com també per a l'anàlisi dels hàbits i conductes alimentàries del xiquet i/o adolescent, amb la finalitat de realitzar un diagnòstic nutricional i dietètic efectiu.

 

 

Dades generals

Codi: 27521
Professor/a responsable:
SOSPEDRA LOPEZ, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix