Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ALIMENTACIÓ EN EL CICLE VITAL

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E48 : Identificar i discriminar a nivell clínic diagnòstic els diferents trastorns del comportament alimentari.
 • E49 : Identificar, des d'una perspectiva biopsicosocial integradora, les variables relacionades amb els trastorns del comportament alimentari.
 • E50 : Disposar dels coneixements psicològics necessaris per a actuar de manera precisa i fiable en la prevenció, detecció, valoració, diagnòstic i tractament multidisciplinari dels trastorns del comportament alimentari.
 • E51 : Desenvolupar una visió empàtica i receptiva amb el pacient i el seu entorn a l'hora d'abordar el tractament de possibles desordres alimentaris.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de Nutrició, la Dietètica i la Salut

 • 26 : Aplicar les ciències dels aliments i de la nutrició a la pràctica dietètica.
 • 27 : Conèixer els nutrients, les seues funcions i la seua utilització metabòlica.
 • 28 : Conèixer les bases de l'equilibri nutricional i la seua regulació.
 • 29 : Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital.
 • 30 : Identificar les bases d'una alimentació saludable (suficient, equilibrada, variada i adaptada).
 • 31 : Participar en el disseny d'estudis de dieta total.
 • 32 : Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions per excés o defecte, quantitatives i qualitatives, del balanç nutricional.
 • 33 : Planificar, dur a terme i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com malalts.
 • 34 : Conèixer els aspectes fisiopatològics de les malalties relacionades amb la nutrició.
 • 35 : Identificar els problemes dieteticonutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques inadequades.
 • 36 : Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i en malalts.
 • 37 : Interpretar una història clínica.
 • 38 : Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.
 • 39 : Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímics i farmacològics en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dieteticonutricional.
 • 40 : Aplicar les bases de la nutrició clínica a la dietoteràpia.
 • 41 : Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes o grups.
 • 42 : Conèixer l'organització hospitalària i les diferents fases del servei d'alimentació.
 • 43 : Participar en l'equip multidisciplinari d'una unitat de nutrició hospitalària.
 • 44 : Conèixer les diferents tècniques i productes de suport nutricional bàsic i avançat.
 • 45 : Desenvolupar i implementar plans de transició dieteticonutricional.
 • 46 : Planificar i dur a terme programes d'educació dieteticonutricional en subjectes sans i malalts.
 • 47 : Comprendre la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients.
 • 48 : Fer servir les eines bàsiques en TIC utilitzades en el camp de l'alimentació, nutrició i la dietètica.
 • 49 : Conèixer els límits legals i ètics de la pràctica dietètica.
 • 50 : Prescriure el tractament específic, corresponent a l'àmbit de competència del dietista nutricionista.
 • 51 : Ser capaç de fonamentar els principis científics que sustenten la intervenció del dietista nutricionista, supeditant la seua actuació professional a l'evidència científica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar les bases nutricionals de l'alimentació maternoinfantil.
 • Conèixer els diversos requeriments nutricionals de les dones gestants, els xiquets i els adolescents.
 • Conèixer els factors que poden afectar l'estat nutricional en dones gestants, xiquets i adolescents.
 • Identificar els factors de risc que cal tenir en compte per a prevenir problemes nutricionals en dones gestants, xiquets i adolescents.
 • Conèixer els estàndards nutricionals i les recomanacions dietètiques internacionals per a vigilar l'estat nutricional de mares, xiquets i adolescents.
 • Conèixer i diferenciar les aportacions nutricionals essencials per al creixement sa i el desenvolupament dels xiquets, des de la gestació fins a l'adolescència.
 • Descriure els factors que, pel que fa a la nutrició, influeixen en el creixement sa i el desenvolupament dels xiquets.
 • Diferenciar el paper de la família i la comunitat en l'adquisició dels hàbits alimentaris.
 • Ser capaç d'analitzar la situació nutricional dels xiquets i identificar les desviacions del patró normal de creixement i desenvolupament.
 • Ser capaç d'analitzar la situació actual dels problemes nutricionals amb més prevalença, pel que fa a la població maternoinfantil, a partir de descriptors estadístics.
 • Identificar i planificar diverses activitats professionals per a fomentar l'adequada ingesta d'aliments en l'àmbit de l'atenció maternoinfantil.
 • Adaptar els règims dietètics segons les característiques fisiològiques, psicològiques, socials i culturals de les dones en el cicle reproductiu, del xiquet i de l'adolescent.
 • Identificar les repercussions de les diverses pràctiques alimentàries i de les condicions nutricionals de les dones gestants, els xiquets i els adolescents com a individus, grup i comunitat.
 • Conèixer els programes de promoció i prevenció per a vigilar l'estat nutricional de les dones gestants, els xiquets i els adolescents.
 • Ser capaç de dissenyar i elaborar plans dietètics en funció de la situació fisiològica en l'adult.
 • Conèixer els conceptes i l'evolució com a disciplines de la geriatria i gerontologia.
 • Conèixer les diverses teories biològiques i psicosocials de l'envelliment.
 • Conèixer els canvis biològics, psicològics i socials associats a l'envelliment.
 • Reconèixer aquells factors que poden alterar la salut de les persones majors.
 • Planificar programes d'educació dieteticonutricional en persones majors.
 • Conèixer els requeriments nutricionals de les persones majors.
 • Elaborar dietes per a persones majors sanes, adaptades a l'entorn sociofamiliar, els costums i valors, tant en l'àmbit hospitalari com en el comunitari.
 • Conèixer i interpretar els instruments i les mesures de valoració nutricional en ancians.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 27519
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix