Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Tecnología de los Alimentos se encuadra en la materia Ciencias de los Alimentos y complementa los contenidos impartidos en las otras dos asignaturas de este módulo, Ciencia y Tecnología Culinaria y Bromatología Descriptiva. Esta asignatura propone impartir al alumno un conocimiento general sobre el procesado de alimentos, la modificación de las características nutricionales causadas por las operaciones unitarias de los alimentos procesados y las distintas formas de presentación comercial de los alimentos, listos para su consumo. Esta asignatura es la única dentro del plan de estudios del Grado en Nutrición Humana y Dietética que presenta estos conceptos, básicos para la adecuación de dietas y consideración de los aspectos nutricionales de los alimentos tal como se pueden encontrar en el mercado. Es por ello que esta asignatura es esencial para que los alumnos conozcan y comprendan la realidad de los alimentos procesados. Dentro de esta asignatura se emplearán conceptos ya adquiridos por los alumnos en otras asignaturas del Grado, como conceptos físico-químicos básicos (estequiometría, enlace químico, termodinámica, cinética y equilibrio químico). La localización de la asignatura dentro del Plan de Estudios de Grado en el segundo semestre del segundo curso es la adecuada para que los alumnos ya hayan asimilado los conceptos previos en Química, así como en Bromatología y Análisis de Alimentos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències específiques (CE)

 • E33 : Reconèixer els objectius i particularitats de la producció industrial d'aliments.
 • E34 : Conèixer els principals efectes que l'aplicació de la calor i la humitat causa sobre les propietats nutritives i organolèptiques dels aliments, assessorar científicament i tècnicament sobre els productes alimentaris i el seu desenvolupament. Avaluar el compliment d'aquest assessorament.
 • E35 : Utilitzar la ciència per a explicar alguns dels fenòmens que ocorren en cuina.
 • E36 : Conèixer les diferents fonts (bibliogràfiques, Internet, etc.) de coneixement relacionades amb la ciència i tecnologia d'aliments.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul de ciències dels aliments

 • 11 : Identificar i classificar els aliments, productes alimentaris i ingredients alimentaris.
 • 12 : Conèixer la seua composició química, les seues propietats fisicoquímiques, el seu valor nutritiu, la seua biodisponibilitat, les seues característiques organolèptiques i les modificacions que pateixen com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.
 • 13 : Conèixer els sistemes de producció i els processos bàsics en l'elaboració, transformació i conservació dels principals aliments.
 • 14 : Conèixer i aplicar els fonaments de l'anàlisi bromatològica i sensorial de productes alimentaris.
 • 15 : Interpretar i utilitzar les bases de dades i taules de composició d'aliments.
 • 17 : Conèixer les tècniques culinàries per a optimitzar les característiques organolèptiques i nutricionals dels aliments, amb respecte a la gastronomia tradicional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les matèries primeres i els principis bàsics del processament d'aliments.
 • Reconèixer els objectius i les particularitats de la producció industrial d'aliments.
 • Descriure els mètodes utilitzats per a preparar aliments després de la recol·lecció.
 • Introduir els processos que es duen a terme a altes i baixes temperatures en la indústria alimentària.
 • Estudiar els paràmetres principals de control dels processos realitzats als aliments.
 • Reconèixer els processos industrials per a la conservació dels aliments.
 • Definir els principals conceptes emprats en el procés d'envasament d'aliments.
 • Ser capaç de fer treballs i exposar-los als companys.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

• Ser consciente de las modificaciones en las propiedades nutritivas y organolépticas de los alimentos durante su procesado.

• Conocer la maquinaria y metodología empleada por la industria alimentaria.

• Estudiar la influencia de los sistemas de envasado en las propiedades de los alimentos.

• Desarrollar capacidad crítica para la resolución de problemas.

 

 

Dades generals

Codi: 27516
Professor/a responsable:
VIDAL MARTINEZ, LORENA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix