Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOESTADÍSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Con esta asignatura se pretende que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades para la cuantificación y evaluación del estado nutricional de un individuo, a partir de las medidas habitualmente utilizadas para tal fin (indicadores antropométricos y nutricionales), o de una colectividad de individuos (encuestas alimentarias y nutricionales). Desde el científico belga Quételet, quien fue uno de los primeros en aplicar los estudios estadísticos a medidas corpóreas humanas, y de quien aun puede ser identificado hoy en día el Indice de masa corporal o Indice de Quételet, pasando por la numerosa elaboración de patrones que a través de tablas o gráficas permitan evaluar la características antropométricas de relevancia nutricional, y hasta el momento actual a través del cual se reclama la elaboración por parte de la OMS de la realización de estudios que culminen con nuevas formas de evaluar el estado nutricional, son numerosas las aplicaciones disponibles y utilizadas para la cuantificación y evaluación nutricional. La asignatura comprende la formación básica que permita que el alumno adquiera los fundamentos teóricos del análisis cuantitativo aplicado en nutrición para su utilización actual y futura y sea capaz de aplicarlas e interpretar sus resultados en el ámbito de su futuro entorno profesional, permitiéndole adicionalmente, disponer de la formación necesaria para otras materias del plan.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E20 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E21 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E22 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E23 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.
 • E24 : Plantejar la seqüència global per a l'estudi quantitatiu i estadístic de l'estat nutricional i de salut d'una població.
 • E25 : Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals.
 • E26 : Utilitzar els recursos informàtics per a l'anàlisi de qüestionaris i altres eines d'avaluació de l'estat nutricional i de salut d'una població.
 • E27 : Interpretar i comunicar els resultats dels estudis nutricionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de formació bàsica

 • 3 : Conèixer l'estadística aplicada a ciències de la salut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a l'anàlisi estadística bàsica de dades.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a l'anàlisi de dades a través d'ordinador personal.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a interpretar i comunicar resultats estadístics del seu àmbit.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 27509
Professor/a responsable:
NOLASCO BONMATI, JUAN ANDRES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix