Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

       La Bioquímica es una asignatura de formación básica en el Grado en Nutrición Humana y Dietética cuyo objetivo principal es el de proporcionar una visión general de todas las biomoléculas presentes en la naturaleza, así como establecer las bases químicas, moleculares y genéticas de los procesos biológicos. A lo largo de la historia de esta disciplina científica, los bioquímicos han trabajado para desvelar los principios químicos y físicos fundamentales que sustentan los procesos vivos. Por lo tanto, sienta las bases de conocimiento necesarias para poder identificar esos procesos en el ser humano.
       Esta asignatura proporciona las bases, tanto para la comprensión de otras asignaturas del Grado, como para el desarrollo de la futura actividad profesional del graduado en Nutrición Humana y Dietética.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • E65 : Aplicar els coneixements de les ciències dels aliments per a analitzar, en una situació real, les modificacions que experimenten els aliments i productes alimentaris com a conseqüència dels processos tecnològics, culinaris i dels sistemes de producció, elaboració, transformació i conservació, els quals poden afectar la seua composició química, les seues propietats fisicoquímiques, el seu valor nutritiu, la seua biodisponibilitat i les seues característiques organolèptiques.
 • E66 : Conèixer l'estructura i la funció de les diferents molècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • E67 : Reconèixer i valorar els processos bioquímics en la nutrició.
 • E68 : Conèixer les propietats més rellevants de l'aigua i la seua importància bioquímica com a dissolvent universal i com a reactiu.
 • E69 : Conèixer l'estructura i la funció de les diferents biomolècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • E70 : Reconèixer i valorar els processos bioquímics en la nutrició.
 • E71 : Adquirir habilitats pràctiques d'experimentació, incloent-hi la utilització correcta de reactius bioquímics, mostres biològiques i instrumentació, com també la valoració de riscos en el treball de laboratori i la gestió adequada de residus biològics.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul de formació bàsica

 • 1 : Conèixer els fonaments químics, bioquímics i biològics d'aplicació en nutrició humana i dietètica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Aconseguir que l'alumnat es familiaritze amb les estructures químiques, la catàlisi i les transformacions metabòliques de les molècules relacionades amb els compostos vitals, i en comprenga el substrat químic de les principals funcions biològiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica):
Conseguir que los alumnos se familiaricen con las estructuras químicas de las moléculas relacionadas con los compuestos vitales, su catálisis, transformaciones metabólicas, y que comprendan el sustrato químico de las principales funciones biológicas en sus diferentes niveles de complejidad.


Objetivos específicos que el profesor añade:
Dar una visión del concepto de la Bioquímica y la Biología Molecular y establecer los axiomas de la lógica molecular de las células.
Describir las propiedades físicas y químicas del agua, como compuesto más abundante en el organismo.
Conocer el papel que desempeña el ATP en el metabolismo energético.
Establecer la relación entre la estructura y la función de las proteínas como máquinas moleculares esenciales para desarrollar las funciones fisiológicas celulares e intercelulares.
Conocer y describir las características de una enzima como catalizador biológico, sus funciones en el cuerpo humano y reconocer las alteraciones metabólicas y nutricionales relacionadas con las enzimas.
Identificar las características principales de los glúcidos así como conocer las vías metabólicas en las que participan estas biomoléculas.
Describir la composición de los lípidos, sus funciones en el cuerpo humano y las propiedades de las membranas celulares y conocer la importancia de los mecanismos de transporte a través de las mismas.
Conocer las vías metabólicas en las que participan los lípidos y valorar su importancia en Nutrición Humana.
Conocer la naturaleza y las funciones de los ácidos nucleicos.
Explicar los conceptos generales del metabolismo de ácidos nucleicos.
Explicar las características de la clave genética.
Conocer las aplicaciones de la biología molecular en Nutrición.
Emplear los hallazgos de la investigación científica en bioquímica y biología molecular en la interpretación de alteraciones patológicas.
Expresar correctamente el lenguaje científico.
Interpretar, procesar y sintetizar datos e información en Bioquímica y Biología Molecular.
Relacionar la Bioquímica con otras disciplinas de la titulación.

 

 

 

Dades generals

Codi: 27507
Professor/a responsable:
ZAFRILLA REQUENA, BASILIO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR I EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix