Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura pretén situar als i les futures professionals de la nutrició humana i dietètica en el marc de les ciències de la salut i en els pressupostos conceptuals i metodològics que les conformen. Així mateix, l'assignatura també aporta, amb l'ajuda del mètode històric, una aproximació a les bases científiques que han permés configurar les disciplines de la nutrició humana i la dietètica contemporànies. Finalment, en la seua condició de matèria introductòria al grau, s'intentarà familiaritzar a l'alumnat de les ciències de la salut amb la terminologia específica i amb els paràmetres bàsics del procés de comunicació científica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • E12 : Realitzar la comunicació de manera efectiva, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.
 • E13 : Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 • E14 : Tenir capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a intervenció professional del dietista nutricionista.
 • E15 : Reconèixer els elements essencials de la professió de dietista nutricionista i desenvolupar la professió en relació amb altres professionals de la salut.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul de formació bàsica

 • 5 : Conèixer l'evolució històrica, antropològica i sociològica de l'alimentació, la nutrició i la dietètica en el context de la salut i la malaltia.
 • 7 : Conèixer les bases i fonaments de l'alimentació i la nutrició humana.
 • 8 : Adquirir habilitats de treball en equip com a unitat en la qual s'estructuren de manera unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal relacionats amb l'avaluació diagnòstica i tractament de dietètica i nutrició.
 • 9 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb aspectes nutricionals.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul dela nutrició, la dietètica i la salut

 • 38 : Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Oferir una visió general i integradora, que puga servir de punt de connexió entre les disciplines i especialitats de les ciències de la salut i la de dietètica i nutrició.
 • Aportar una visió diacrònica dels elements conceptuals i metodològics de les disciplines que estudien l'ésser humà en estat de salut i de malaltia, les bases científiques de l'acte clínic i la relació entre professionals de la salut i pacients, l'acció terapèutica i els diversos marcs assistencials, a més de la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.
 • Analitzar les principals característiques del procés de professionalització en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • Aportar una visió diacrònica dels fonaments i principis teòrics i metodològics de la nutrició humana i la dietètica.
 • Abordar, en el marc del raonament crític i el procés de recuperació, producció i difusió de la informació científica, l'evolució de la terminologia i els descriptors en l'àmbit de les ciències de la salut, a més de les característiques dels sistemes de recuperació de la informació i les eines bàsiques de la redacció científica, amb una atenció particular a la informació relacionada amb nutrició i alimentació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Oferir una visió general i integradora que puga servir de punt de connexió entre les disciplines i especialitats de les ciències de la salut i la de Dietista-Nutricionista.
 • Aportar una visió diacrònica dels diversos elements conceptuals i metodològics que han permés la configuració de les disciplines que s'ocupen d'estudiar l'ésser humà en estat de salut, en estat de malaltia, les bases científiques de l'acte clínic i la relació entre professionals de la salut i pacients, l'acció terapèutica i els diferents marcs assistencials, i la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.
 • Analitzar les principals característiques del procés de professionalització en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • Aportar una visió diacrònica dels fonaments i principis teòrics i metodològics de la nutrició humana i la dietètica.
 • Abordar, en el marc del raonament crític i el procés de recuperació, producció i difusió de la informació científica, l'evolució de la terminologia i els descriptors en l'àmbit de les ciències de la salut, les característiques dels sistemes de recuperació de la informació i les eines bàsiques de la redacció científica, amb una atenció particular a la informació relacionada amb la nutrició i l'alimentació.

 

 

Dades generals

Codi: 27504
Professor/a responsable:
TORMO SANTAMARIA, MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix