Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La Biología Celular y la Histología, son materias esenciales para comprender los procesos biológicos fundamentales e imprescindible para la formación y proyección profesional de los graduados y especialistas en Nutrición. Proporciona los conocimientos básicos sobre los niveles de complejidad celular, tisular y de órganos, de los organismos, a nivel microscópico. Son disciplinas imprescindibles también para conocer los otros los niveles de complejidad, tanto inferiores (atómico y molecular) como superiores (de sistemas, individuos, asociaciones de individuos, etc.) impartidos en otras materias (Bioquímica y Biología Molecular, Genética, Fisiología, Microbiología, Botánica, Zoología, etc.)
Adecuación al perfil profesional: Proporcionan conocimientos imprescindibles para el desarrollo de la práctica totalidad de las ocupaciones profesionales de un especialista en Nutrición.
Adecuación al perfil académico: En el contexto académico, la Biología Celular y la Histología son fundamentales por ser disciplinas básicas de las ciencias de la salud, ya que las células constituyen la unidad fundamental de todos los organismos, los que a su vez son el objeto material de la Biología (De Juan, J. 1999. ¿De qué están hechos los organismos?: el nacimiento de la mirada histológica. Universidad de Alicante. Alicante. ISBN 84-7908-487-1).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul de formació bàsica

 • 2 : Conèixer l'estructura i funció del cos humà des del nivell molecular a l'organisme complet en les diferents etapes de la vida.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els diversos nivells d'organització de la matèria vivent, des del molecular fins al d'organismes, a més dels tipus d'organismes, l'origen i l'evolució.
 • Conèixer les principals característiques de les cèl·lules procariotes i eucariotes: l'estructura microscòpica i ultraestructural, les funcions i la composició molecular.
 • Conèixer els mecanismes bàsics del cicle i la divisió cel·lular, a més dels mecanismes moleculars de la diferenciació cel·lular i de l'apoptosi.
 • Conèixer les principals funcions del citosol, les xaperones, els proteasomes i les ubiquitines, a més dels sistemes de comunicació de cèl·lules procariotes i eucariotes.
 • Conèixer les principals característiques i l'organització, en òrgans i sistemes, dels metazous, els fongs i les plantes superiors, a més de la composició tissular i cel·lular.
 • Conèixer els mecanismes bàsics de la diferenciació, histogènesi i organogènesi de plantes i animals.
 • Manipular amb seguretat i destresa material biològic, organismes, reactius, instruments i dispositius per a l'estudi de virus, cèl·lules procariotes, cèl·lules eucariotes i teixits animals i vegetals.
 • Identificar, amb el microscopi òptic i electrònic i en imatges obtingudes amb aquests instruments, virus, cèl·lules procariotes, cèl·lules eucariotes i teixits animals i vegetals, a més d'interpretar, avaluar, processar i sintetitzar les dades obtingudes.
 • Saber buscar, analitzar i comprendre informació científica per a redactar textos i informes científics i tècnics, relacionats amb els continguts de les competències adquirides durant l'estudi de la biologia cel·lular i la histologia, a fi de presentar-los i defensar-los en públic.
 • Ser capaç de reconèixer i valorar els processos biològics de la vida quotidiana, relacionats amb les competències adquirides durant els estudis d'histologia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

 

Conocer los diferentes niveles de organización de la materia viviente, desde el nivel molecular al de organismos, así como los diferentes tipos de organismos, su origen y evolución.
Conocer las principales características de las células procariotas y eucariotas: su estructura microscópica y ultraestructural, sus funciones o y su composición molecular.
Conocer los mecanismos básicos del ciclo celular y de la división celular. Conocer los mecanismos moleculares de la diferenciación celular y de la apoptosis.
Conocer las principales funciones del citosol, chaperonas, proteasomas y ubiquitinas, así como de los sistemas de comunicación de células procariotas y eucariotas.
Conocer las principales características y organización en órganos y sistemas, de los metazoos, hongos y plantas superiores. Conocer su composición tisular, celular.
Conocer los mecanismos básicos de la diferenciación, histogénesis y organogénesis de plantas y animales.
Manipular con seguridad y destreza material biológico, organismos, reactivos, instrumentos y dispositivos para el estudio de virus, células procariotas, células eucariotas y tejidos animales y vegetales.
Identificar a través del microscopio óptico y electrónico, y en imágenes obtenidas con dichos instrumentos: virus, células procariotas, células eucariotas y tejidos animales y vegetales e interpretar, evaluar, procesar y sintetizar los datos obtenidos.
Saber buscar, analizar y comprender información científica para realizar y redactar textos e informes científicos y técnicos, relacionados con los contenidos propios de las competencias adquiridas durante el estudio de la Biología Celular e Histología, para su presentación y defensa pública, oral o escrita.
Ser capaz de reconocer y valorar los procesos biológicos de la vida cotidiana, relacionados con las competencias adquiridas durante los estudios de la Histología.

 

 

 

Dades generals

Codi: 27502
Professor/a responsable:
GUTIERREZ MIGUELEZ, ANGEL ALFONSO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,35
Crèdits pràctics: 1,05
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 1,35
  Crèdits pràctics: 1,05
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix