Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM XIV CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Les assignatures Practicum corresponen al module de practiques curriculars de la titulació de Grau en Infermeria. 

Aquesta assignatura es desenvoluparà en el context hospitalari de tots els centres públics/privats de la Província d'Alacant. L'alumnat serà assignat per la Facultat a cada centre de pràctiques, prèvia sol·licitud en la temporalitat que marque la Coordinació de pràctiques.

Cada alumne i alumna haurà de tenir un tutor o tutora clínic. Aquesta figura és fonamental per a l'aprenentatge, seguiment i avaluació de les competències que ha d'aconseguir l'alumnat.

En l'aprenentatge clínic tindrem en compte quatre rols diferents: Professor responsable de l'assignatura, tutor clínic, alumnat i professor assignat pel Departament d'Infermeria a cada grup i en cada centre de pràctiques. El professor responsable de l'assignatura tindrà la responsabilitat de coordinar la docència i activitats que l'alumnat i professorat assignat a cada grup realitza per a aconseguir les competències i objectius proposats.

El professor assignat per grup es desplaçarà a cada centre de pràctiques i durà a terme una docència presencial en el centre de pràctiques i de manera setmanal (sessions clíniques amb l'alumnat de manera setmanal per a avaluar objectius, relacionar teoria/pràctica, desenvolupar temes específics etc...).

El tutor clínic serà una infermera o infermer que realitza la seua activitat assistencial en unitats mèdiques o quirúrgiques, també en aquelles en les quals es programe que l'estudiant puga cobrir les competències de la cura bàsica i generalista. Prioritàriament, unitats amb pacients amb problemes respiratoris i cardíacs, amb problemes i cures sistemàtiques digestives, cuidats de prevenció i tractament de la pell, ferides, ulceres. Identificant la prescripció, preparació, administració i efectes terapèutics de productes sanitaris i farmacològics, així com, la dietoteràpia necessària per a cobrir el patró nutricional de cada pacient.

És important ressaltar que l'alumnat és la primera vegada que s'incorporarà en equips de salut hospitalaris i aprendrà a treballar en equip identificant tots els seus components. De manera pràctica aprendrà a reflexionar en l'acció sobre aquelles qüestions, deontològiques i ètiques que són necessàries tenir presents per a la planificació de la cura, aplicant per a això el pla de cures individualitzat i tenint en compte les necessitats de la persona.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Competències Generals

CG 4. Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i/o efectes derivats de la seva administració i consum.
CG 17. Aplicar el procés d'infermeria per a proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i seguretat a les persones ateses.
CG 29. Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
CG 30. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació.
CG 31. Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
CG 51. Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.
CG 52. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.

Competències Específiques
E-2.Basar les intervencions dels professionals de les Ciències de la Salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
E-3 Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat
E-4 Conèixer els sistemes d'informació sanitària

Competències Transversals
Llegir i comprendre textos en un idioma estranger. Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals. Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

Competències Clíniques
Incorporar en la pràctica clínica els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic i judici crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria, basats en principis i
valors, associats a les competències descrites en els objectius generals que conformen aquesta matèria.

OBJECTIUS PROPOSAT PEL PROFESSORAT

• Identificar i analitzar els processos determinants i desencadenants de la malaltia i les implicacions resultants d'aquesta, tant a nivell individual com en la família. Relacionar-se degudament amb el pacient i família. Detectar necessitats psicosocials rellevants per a la correcta cura d'aquest.
• Integrar-se en l'equip interdisciplinari de la unitat.
• Valorar, interpretar i comunicar qualsevol alteració en l'organisme malalt.
• Elaborar diagnòstics d'infermeria segons la resposta humana del pacient a les necessitats/ problemes de salut físics, psíquics, i del seu entorn, tenint en compte la priorització d'aquests per a la necessitat de salut i del propi pacient.
• Planificar les cures d'infermeria tenint en compte les prioritats de salut del pacient i les intervencions /activitats per a cobrir-les.
• Avaluar els plans de cures elaborades.
• Elaborar informes de continuïtat de cures.

 

 

Dades generals

Codi: 27046
Professor/a responsable:
SANJUAN QUILES, ANGELA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix