Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM VII: CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Des de la Implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) s'ha produït un canvi de paradigma educatiu en què l'alumnat universitari posseïx un rol més participatiu i responsable, devent, no sols adquirir coneixements teòrics, sinó a més competències de lideratge, aprenentatge autònom, presa de decisions i compromís ètic. Açò realça la gran importància de l'aprenentatge pràctic, per mitjà del practicum en àmbits empresarials que asseguren la consecució de les competències curriculars.

En el cas del Grau en Infermeria la presència de les pràctiques externes curriculars és una part substancial del programa formatiu que inclou pràctiques clíniques en entorns comunitaris i hospitalaris reals, tutoritzats per professionals acreditats que afavorixen la reflexió, més enllà de l'aplicació instrumentalitzada de procediments. El pensament crític i reflexiu, afavorix la integració de coneixements, actituds i habilitats que permeten a l'alumnat a adquirir les competències marcades.

L'assignatura Practicum VII es cursa en el primer semestre del 3r curs del Grau d'Infermeria. Esta assignatura pràctica es nodrix dels coneixements teòrics d'assignatures impartides en 1r i 2n curs com a Fisiologia, Fisiopatologia, Fonaments I i Cures de l'adult I i d'assignatures impartides en el primer semestre de 3r curs com a Cures de l'adult II.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-3 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E-4 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E-5 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 29 : Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
 • 30 : Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i fer-ne l'avaluació.
 • 31 : Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
 • 32 : Seleccionar les intervencions dirigides a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
 • 49 : Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i analitzar els processos determinants i desencadenants de la malaltia i les implicacions resultants d'aquiesta, tant a per al malalt com per a la família. Relacionar-se degudament amb el pacient i família. Detectar necessitats psicosocials rellevants per a les cures correctes.
 • Integrar-se en l'equip interdisciplinari de la unitat.
 • Valorar, interpretar i comunicar qualsevol alteració en l'organisme malalt.
 • Elaborar un diagnòstic d'infermeria segons la resposta del pacient a les necessitats i problemes de salut físics, psíquics i de l'entorn, tenint en compte la priorització per a la necessitat de salut i del pacient mateix.
 • Planificar les cures d'infermeria, tenint en compte les prioritats de salut del pacient i les intervencions i activitats per cobrir-les.
 • Avaluar els plans de cures.
 • Elaborar informes de continuïtat de cures.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Els resultats d'aprenentatge específics podran visualitzar-se en la ferramenta informàtica d'avaluació practicum per l'alumnat, el tutor/a clínic/a, així com el tutor/a académic/a.

Després de cursar amb èxit esta assignatura, l'alumnat serà capaç en el pla cognitiu, que inclou resultats que van des del mer coneixement i comprensió teòrics fins a l'anàlisi, síntesi i avaluació de situacions complexes (Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació, 2014):

 • R1. Identificar i comprendre les principals alteracions de salut dels usuarios/as i els seus factors de risc relacionades amb la unidad/servicio, des d'una perspectiva holística.
 • R2. Realitzar una valoració completa i holística dels usuarios/as, recolzant-se en instruments estandarditzats.
 • R3. Planificar i implementar intervencions i activitats d'infermeria, basades en l'evidència i des d'una perspectiva holística, durant els processos d'hospitalització i de continuïtat de les cures.
 • R4. Avaluar els resultats de les intervencions d'infermeria durant l'hospitalització, així com a l'alta hospitalaria/finalización de les pràctiques clíniques, tenint en compte els objectius establits.

En el pla actitudinal, que engloba des de l'escolta activa fins a la presa de decisions i la resolució de conflictes, incloent els criteris ètics professionals, s'han enunciat els següents resultats d'aprenentatge:

 • R5. Mostrar respecte, responsabilitat, iniciativa i predisposició cap a les pràctiques clíniques i l'equip de salut.
 • R6. Mostrar una actitud reflexiva i crítica sobre el seu procés d'aprenentatge recolzant-se en l'evidència científica.
 • R7. Establir les cures tenint en compte una atenció centrada en la persona (empatia, humanització de les cures, respecte a la presa de decisiones...) , la diversitat funcional i cultural, i respectant el codi deontològic.

En el pla procedimental, resultats d'aprenentatge de destreses concretes, s'inclouen:

 • R8. Conéixer i realitzar els procediments i tècniques d'atenció d'aplicació en la unidad/servicio mantenint sempre les precaucions estàndard.
 • R9. Demostrar nivell de coneixement suficient dels protocols i guies clíniques relacionades amb els problemes de salut de la unidad/servicio.
 • R10. Demostrar habilitats de comunicació eficaç amb l'usuario/a, la família, l'equip assistencial i docent.

 

 

Dades generals

Codi: 27026
Professor/a responsable:
ESCRIBANO CUBAS, SILVIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix