Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura centra el seu objecte de treball i d'estudi en la cura de la salut de les persones adultes. Focalitza el cuidat infermer des de l'estudi de les necessitats/problemes reconeixent els més importants, promovent la seua atenció amb especial enfasis en la prevenció, assistència i recuperació de la salut incloent a la seua família, a la comunitat i al seu entorn. En el procés d'aprenentatge no solament s'inclou la cura de les persones malaltes hospitalitzades, sinó també aquelles amb problemes de salut perllongats i crònics que necessiten cures domiciliàries, d'educació i de suport, prenent en compte l'ensañanza del pacient, família i comunitat com a estratègia d'intervenció perquè les persones participen en el procés de cures de la seua pròpia salut. Contribuint a la conservació i manteniment de la qualitat de vida de la societat.

S'organitzen els continguts de manera que una part molt important de l'assignatura està destinada a l'aprenentatge i adquisión de les habilitats/ capacitats que permeten a l'estudiant valorar, planificar i dur a terme les intervencions que demostren la seua competència per al control dels processos de salut més usuals en una planta d'hospitalització i/o centre d'atenció primària. S'inicia l'aprenentatge específic davant els problemes de salut cardio-respiratoris bàsics, digestius/pacients ostomizados, cuidats de la pell i tegumentos, dietoteràpia nutrició per a les alteracions matabólicas més importants en l'adult.

És important ressaltar que els continguts se centren que l'alumnat adquirisca les habilitats i competències en la cura de les persones i de manera transversal la nutrició, la prescripció de productes sanitaris, administració de farmacos i medicaments. També procediments generals de les unitats d'hospitalització com: ingrés en planta mèdica o quirúrgica, cures preoperatorios i postoperatorios en planta d'hospitalització.

En el context del pla d'estudis abans de cursar aquesta assignatura l'estudiant ha tingut l'oportunitat d'aprendre a valorar la salut de la població en general i per grups de població especificos, tenint en compte a la persona, criteris epidemiologicos i de vulnerabilitat que afecten a la salut.

Tot açò a través de la participació en la claes teòriques/pràctiques i complementandolo amb el seu propi estudi sota la tutela, motivació i incentivament dels professors que participen en la docència.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-19 : Capacitat per a prendre decisions en qualsevol àmbit de l'activitat professional infermera.
 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de formació bàsica comuna

 • 4 : Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats o efectes derivats de la seua administració i consum.
 • 5 : Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.
 • 6 : Identificar els nutrients i els aliments en què es troben.
 • 7 : Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 28 : Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seues diferents fases.
 • 29 : Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
 • 30 : Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i fer-ne l'avaluació.
 • 31 : Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir els coneixements, les habilitats i les destreses per a saber fer la valoració física i l'entrevista clínica.
 • Adquirir habilitats i destreses per a aplicar i mantenir mesures universals d'asèpsia, desinfecció i bioseguretat.
 • Conèixer els processos bàsics nutricionals i els instruments necessaris per a fer una valoració nutricional.
 • Adquirir habilitats i coneixements relacionats amb la classificació i cura de ferides i contusions, la identificació i l'ús de drenatges i la prevenció i educació sanitària per a mantenir la integritat de la pell.
 • Conèixer principis generals per al tractament del pacient prequirúrgic i postquirúrgic.
 • Planificar cures bàsiques d'infermeria, respectant les creences, els valors, els costums i les tradicions del pacient i la família amb la màxima qualitat.
 • Tenir coneixements i habilitats per a aplicar amb responsabilitat i professionalitat les activitats bàsiques d'infermeria.
 • Identificar el rol professional dels membres de l'equip de salut i valorar-ne les responsabilitats i els objectius assignats quant a prevenció, assistència i rehabilitació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Facilitar evidències/continguts i aspectes relatius a les terapèutiques essencials per a l'adult en situacions de malaltia.

Permetre l'estudiant introduir-se en l'estudi i entrenament previ, de la dinàmica de treball com a part integrant de l'equip interdisciplinari de salut.

Motivar i incentivar l'alumnat aprendre a través d'activitats proposades pel professorat per al seu autoaprenentatge (participació en debats, tutories, fòrums, jornades, etc.) que li permeten generar-se preguntes. Participar en activitats per al desenvolupament del pensament crític, de forma individual o en treball d'equip

Assumir una actitud ètica davant valors de la professió, de la persona i de la societat en la qual exerceix les seues activitats.

 

 

Dades generals

Codi: 27019
Professor/a responsable:
GUTIERREZ GARCIA, ANA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix