Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM III: SALUT I CURES D'INFERMERIA EN EL CICLE VITAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

La impossibilitat de realitzar les pràctiques en els centres sanitaris de forma presencial per la situació excepcional derivada de l'COVID-19, obliga a la universitat a dur a terme adaptacions curriculars de les assignatures del segon quadrimestre que permetin completar el pla d'estudis sense necessitat de demorar o posposar la planificació del mateix.
Seguint les indicacions de l'Deganat de la Facultat de Ciències de la Salut, l'assignatura Pràcticum III (a l'igual que la resta d'assignatures pràcticum) ha estat adaptada per a aquells / es estudiants que no han pogut realitzar les pràctiques de forma presencial als centres d' atenció Primària, és a dir estudiants de el període 3, 4 i 5.
Aquesta adaptació substitueix la presencialitat per una activitat no presencial, que consisteix en l'elaboració de la feina "ATENCIÓ A EL NEN SA I A LA PERSONA MAJOR".
S'ha habilitat una carpeta a "Materials" d'UA-cloud anomenada "ADAPTACIÓ CURRICULAR PRÀCTICUM III", en la qual disposeu de la guia adaptada per a la realització de la feina, dels materials i bibliografia necessària, dels terminis de lliurament i de la rúbrica d'avaluació.La creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) implica un canvi de model educatiu amb un enfocament més participatiu i responsable dels estudiants. El focus principal de l'ensenyament es desplaça cap a l'aprenentatge de l'alumne, que ha d'adquirir competències de lideratge, aprenentatge autònom, presa de decisions i compromís ètic. Aquesta transformació implica canvis no solament en la formació teòrica en aula sinó, especialment, en la formació pràctica. L'EEES preval la presència del practicum en àmbits empresarials que asseguren la consecució de les competències curriculars. En el cas d'Infermeria la presència de les pràctiques clíniques ja constituïa una part substancial del programa formatiu de la Diplomatura en extinció, però la normativa actual dels estudis de Grau els dóna major rellevància en incloure pràctiques pre-professionals en forma de rotatori clínic com a mòdul o matèria independent.

Una formació de qualitat passa, inevitablement, per una programació que incloga experiències clíniques amb pacients i escenaris reals, supervisats per professionals acreditats que proporcionen als alumnes retroalimentació i els faciliten la reflexió. És molt més que una mera aplicació instrumentalitzada dels quals l'estudiant aprèn en l'aula o una repetició de l'observat durant els períodes que passa en els centres assistencials de pràctiques; consisteix en una visió molt més àmplia de la labor d'infermeria, en la qual cada problema és únic, immers en una realitat determinada i la resolució de la qual radica en l'acció des de la reflexió.

L'aplicació del pensament reflexiu ajuda a l'alumne a aprendre i integrar coneixements, actituds i habilitats que li permeten adquirir les competències i objectius d'ensenyament-aprenentatge que són compartits per tots els actors implicats en la docència de les assignatures de practicum (alumne, professors universitaris i professors assistencials).

L'assignatura "Practicum III" s'emmarca dins del grau d'Infermeria en segon curs i en el segon semestre. És una assignatura que es nodreix dels coneixements teòrics de les assignatures impartides en primer curs, a més de les assignatures de segon curs "Cuidats d'Infermeria en el Cicle Vital" i "Fonaments d'Infermeria II".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-3 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 35 : Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per a facilitar l'adaptació de les dones i els nounats a les noves demandes i prevenir complicacions.
 • 41 : Seleccionar les intervencions dirigides al xiquet sa i al malalt, així com les derivades dels mètodes de diagnòstic i tractament.
 • 42 : Ser capaç de proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar els conceptes de salut sexual i reproductiva i d'infermeria maternoinfantil.
 • Reconèixer els aspectes biopsicosocials i les repercussions en la vida quotidiana de l'individu, el grup i la comunitat, concretament pel que fa al cicle reproductiu femení, l'embaràs, la maternitat, el part i el naixement, la infància i l'adolescència.
 • Identificar els canvis generals anatòmics, fisiològics i psicològics que produeix l'embaràs i la repercussió en la interrelació de la dona amb l'entorn.
 • Detectar els factors que poden alterar la salut de la mare i el nadó.
 • Identificar els factors que influeixen en el creixement sa i el desenvolupament del nen.
 • Fer activitats diverses per a fomentar la salut de la dona en l'etapa reproductiva.
 • Utilitzar les eines necessàries per a desenvolupar els principals programes de promoció de la salut i prevenció de la malaltia adreçats a les dones, els nens i els adolescents.
 • Analitzar la situació de salut del xiquet i identificar desviacions del patró normal de creixement i desenvolupament.
 • Dur a terme activitats diverses per a fomentar la salut dels nounats, els nens i els adolescents.
 • Conèixer els conceptes de geriatria i gerontologia i l'evolució d'aquestes com a disciplines de la salut al llarg de la història, a més de l'evolució de la infermeria geriàtrica i el rol actual en la teoria i la pràctica.
 • Conèixer i comentar les diverses teories biològiques i psicosocials de l'envelliment.
 • Ser capaç d'analitzar, a partir de descriptors estadístics, la situació d'envelliment demogràfic d'una població.
 • Identificar els aspectes teòrics biopsicosocials i les repercussions en la vida quotidiana de l'individu, el grup i la comunitat, concretament pel que fa a la jubilació i la resta de recursos socials dedicats a l'ancianitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

COMPETÈNCIES (a afegir a les anteriors)

20. Capacitat per a descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per a proporcionar una cura integral d'infermeria a l'indivíduo, la família i la comunitat.

22. Promoure la participació de persones famílies i grups en el seu procés de salut i malaltia.

34. Identificar les característiques de les dones en les diferents etapes del cilo reproductiu i en el climaterio, i en les alteracions que es poden presentar, proporcionant les cures necessàries en cada etapa.

37. Identificar les característiques de les diferents etapes de la infància i l'adolescència i els factors que condicionen el patró normal de creixement i desenvolupament.

43. Comprendre els canvis associats al procés d'envellir i la seua repercussió en la salut.

44. Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques i de formes de vida associades al procés d'envellir.

Objectius indicats en l'eina d'avaluació de les assignatures practicum, entre els quals es troben:

Integrar a través de l'experiència el concepte de salut, persona/família, professió i context en el qual es desenvolupen les cures.

Conèixer la diversitat cultural per a oferir cures integrals.

Garantir el respecte i la dignitat de la persona.

Adquirir el nivell d'experiència que aporta el contacte directe amb les persones/famílies i la diversitat de casos, situacions i vivències.

Conèixer els recursos de comunicació en la comunitat per a realitzar prevenció de la salut.

Observar les diferents formes de comunicació que s'estableixen entre els professionals/família/grups.

Adquirir i afermar l'ús de la terminologia professional.

Expressar les seues pròpies necessitats a l'equip o tutor.

Acceptar i dur a terme la crítica constructiva i la confrontació d'opinions amb els professionals o tutors de pràctiques i l'equip de salut.

Mantenir una actitud comunicativa cercant la participació dels usuaris en qualsevol àmbit d'aplicació professional.

Mostrar una actitud activa durant les pràctiques tenint iniciativa, però consultant amb el professional o tutor qualsevol acció que es vaja a realitzar.

Compartir les seues experiències d'aprenentatge amb la resta dels seus companys i professorat, durant les sessions de pràctiques

Ser crític i reflexionar, respecte a l'actuació de l'equip de salut davant la valoració i l'ús dels recursos dels quals es disposa.

Ser capaç de col·laborar a crear un ambient favorable a l'espontaneïtat, al treball sense tensió i comoditat en les relacions.

Conèixer l'aplicabilitat de les noves tecnologies de la informació en el sector sanitari.

Reflexionar i criticar la bibliografia relacionada amb temes aplicats a la pràctica clínica.

Emprar les eines Tics en la pràctica clínica.

Elaborar informes, treballs, projectes i comunicacions, recolzant-se en taules i representacions gràfiques adequades.

Mostrar una actitud oberta i positiva sobre les noves tecnologies d'informació i comunicació.

 

 

 

Dades generals

Codi: 27018
Professor/a responsable:
MARTINEZ RIERA, JOSE RAMON
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix