Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM IV: FONAMENTS D'INFERMERIA I CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Les assignatures Practicum corresponen al module de practiques curriculars de la titulació de Grau en Infermeria.

Aquesta assignatura es desenvoluparà en el context hospitalari de tots els centres públics/privats de la Província d'Alacant. L'alumnat serà assignat per la Facultat a cada centre de pràctiques, prèvia sol·licitud en la temporalitat que marque la Coordinació de pràctiques.

Cada alumne i alumna haurà de tenir un tutor o tutora clínic. Aquesta figura és fonamental per a l'aprenentatge, seguiment i avaluació de les competències que ha d'aconseguir l'alumnat.

En l'aprenentatge clínic tindrem en compte quatre rols diferents:

Professor responsable de l'assignatura, tutor clínic, alumnat i professor assignat pel Departament d'Infermeria a cada grup i en cada centre de pràctiques. El professor coordinador de l'assignatura tindrà la responsabilitat de propopner objectius docents i activitats que l'alumnat i professorat assignat a cada grup realitzarà per a aconseguir les competències en cada centre de pràctiques.

El professor assignat per grup es desplaçarà a cada centre de pràctiques i durà a terme una docència presencial en el centre de pràctiques i de manera setmanal (sessions clíniques amb l'alumnat de manera setmanal per a avaluar objectius, relacionar teoria/pràctica, desenvolupar temes específics etc...). Ha de relacionar-se amb el tutor clinico de l'alumne o alumna i és el responsable de mantenir la comunicació i el contacte entre l'Hospital i el Departament d'Infermeria, la qual cosa podriamos dir relació teoria/pràctica.

El tutor clínic serà una infermera o infermer que realitza la seua activitat assistencial en unitats mèdiques o quirúrgiques, també en aquelles en les quals es programe que l'estudiant puga cobrir les competències de la cura bàsica i generalista. Prioritàriament, unitats amb pacients amb problemes generals d'hospitalització: cirugia general, digestiu, respiratoris, cardíacs emtre altres. Cures de prevenció i tractament de la pell, ferides, ulceres. Identificant la prescripció, preparació, administració i efectes terapèutics de productes sanitaris i farmacològics, així com, la dietoteràpia necessària per a cobrir el patró nutricional de cada pacient.

És important ressaltar que l'alumnat és la primera vegada que s'incorporarà en equips de salut hospitalaris i aprendrà a treballar en equip identificant tots els seus components. De manera pràctica aprendrà a reflexionar en l'acció sobre aquelles qüestions, deontològiques i ètiques que són necessàries tenir presents per a la planificació de la cura, aplicant per a això el pla de cures individualitzat i tenint en compte les necessitats de la persona. Cal esmentar especificamente en aquesta assignatura la importància d'aprendre a utilitzar el llenguatge professional especifique amb els seus diferents taxonomias i la importància de la història clinica, "tot el que no està registradoen la hisotria del pacient no està fet"

http://fcsalud.ua.es/es/estudios/enfermeria/grado/practicum.html

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-3 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E-4 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de formació bàsica comuna

 • 4 : Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats o efectes derivats de la seua administració i consum.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 17 : Aplicar el procés d'infermeria per a proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i seguretat a les persones ateses.
 • 29 : Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
 • 30 : Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i fer-ne l'avaluació.
 • 31 : Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
 • 51 : Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.
 • 52 : Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Orientar-se en l'hospital i conèixer la ubicació dels serveis centrals.
 • Fer la descripció física de la unitat assignada i l'organització horària del treball.
 • Descriure la situació aproximada del material que s'utilitza en la unitat.
 • Informar adequadament els familiars quant a horaris i visites.
 • Descriure la ubicació i organització de documents com ara la història clínica, el registre infermer, els volants etc.
 • Prendre i registrar correctament les constants vitals dels pacients assignats.
 • Aplicar i mantenir mesures universals d'asèpsia, desinfecció i bioseguretat.
 • Preparar una habitació per a rebre un ingrés.
 • Explicar i aplicar correctament el procediment d'higiene completa d'un pacient enllitat.
 • Identificar els pacients amb risc de patir úlceres per pressió i fer-ne la profilaxi adequada.
 • Ajudar correctament els pacients assignats quant a alimentació i nutrició, tant en el cas d'ingesta oral com per sonda nasogàstrica.
 • Preparar i administrar correctament la medicació parenteral i no parenteral dels pacients assignats.
 • Fer les cures de la pell i el manteniment d'un pacient amb sondatge nasogàstric o vesical.
 • Fer balanç hídric d'un dels pacients assignats.
 • Fer un document de valoració que ha d'incloure entrevista d'infermeria, valoració física i escales de valoració bàsiques (ABVD, nutrició, deterioració cognitiva, dolor i risc d'úlceres per pressió).
 • Fer plans de cures d'infermeria dels pacients assignats.
 • Presentar un document de valoració, un pla de cures degudament emplenat i un informe de cures d'alta, per a debatre'ls.
 • Identificar els medicaments pautats i administrats als pacients, amb un informe que especifique els motius de prescripció, la posologia, la via d'administració i les reaccions adverses.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Identificar i analitzar els processos determinants i desencadenants de la malaltia i les implicacions resultants d'aquesta, tant a nivell individual com en la família. Relacionar-se degudament amb el pacient i família. Detectar necessitats psicosocials rellevants per a la correcta cura d'aquest.

• Integrar-se en l'equip interdisciplinari de la unitat.

• Valorar i organitzar les dades de la valortación segons el sistema de cures de l'hospital identificant adequadament el model de practica clinica i la seua relació amb els models teòrics estudiats. Analitzar les dades per a poder comunicar i registrar adequadament qualsevol alteració o problema de la persona malalta en la seua hisotria clinica a través de la infermera o infermer responsable del pacient

• Elaborar diagnòstics d'infermeria segons la resposta humana del pacient a les necessitats/ problemes de salut físics, psíquics, i del seu entorn, tenint en compte la priorització d'aquests per a la necessitat de salut i del propi pacient.

• Planificar les cures d'infermeria tenint en compte les prioritats de salut del pacient i les intervencions /activitats per a cobrir-les.

• Avaluar els plans de cures elaborades utilitzant les taxonomias professionals (NANDA, NIC, NOC).

• Elaborar informes de continuïtat de cures.

http://fcsalud.ua.es/es/estudios/enfermeria/grado/practicum.html

 

 

Dades generals

Codi: 27017
Professor/a responsable:
ROCAMORA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix