Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS D'INFERMERIA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La materia obligatoria Fundamentos de Enfermería del Plan de Estudios de Grado en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud, tiene asignados 12 créditos ECTS, distribuidos en dos asignaturas de 6 créditos cada una: Fundamentos de Enfermería I y Fundamentos de Enfermería II.

Fundamentos de Enfermería I, se sitúa en la formación básica de primer curso y se imparte en el segundo cuatrimestre.

Fundamentos de Enfermería II, es una asignatura obligatoria de segundo curso situada en el primer cuatrimestre.

Esta disciplina supone el eje central en los fundamentos teóricos y metodológicos de enfermería en el practicum en general y en el de la asignatura: Practicum IV: Fundamentos de enfermería y cuidados de enfermería del adulto I, en particular.

La materia Fundamentos de Enfermería tiene como objetivo principal analizar, organizar y sistematizar todos los contenidos de la enfermería con el fin de extraer los principios básicos comunes que diferencian a la enfermería de otras ramas del saber y de otras profesiones. Además, los Fundamentos de Enfermería se encargarían de establecer las bases epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que asentar los principios de la investigación en enfermería.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 15 : Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva històrica, per a comprendre l'evolució de la cura d'infermeria.
 • 16 : Comprendre des d'una perspectiva ontològica i epistemològica l'evolució dels conceptes centrals que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés de curació i desenvolupant els plans de cures corresponents.
 • 17 : Aplicar el procés d'infermeria per a proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i seguretat a les persones ateses.
 • 18 : Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
 • 51 : Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.
 • 52 : Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
 • Proporcionar cures integrals d'infermeria, desenvolupar plans de cures i avaluar-ne la qualitat.
 • Estudiar, conèixer i aplicar el procés infermer.
 • Estudiar un model infermer com a base per a les cures d'infermeria.
 • Conèixer i definir la terminologia relacionada.
 • Citar i explicar els factors que influeixen en la satisfacció de la necessitat i els problemes de dependència.
 • Conèixer i aplicar diferents tipus de registres i documentació d'infermeria necessària per a l'administració de cures bàsiques.
 • Conèixer i aplicar diversos enfocaments en l'administració de cures d'infermeria.
 • Demostrar habilitats en la realització de procediments bàsics d'infermeria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Identificar el alcance y complejidad del proceso de cuidar y las acciones que comporta para la enfermera y el enfermero.
 • Definir, identificar y relacionar las etapas del instrumento metodológico del cuidado.
 • Identificar las características de la valoración de enfermería.
 • Identificar las variables que condicionan la recogida de datos.
 • Analizar la importancia que tiene el diagnóstico de enfermería (DE).
 • Identificar, definir, diferenciar y formular los distintos tipos de DE.
 • Diferenciar entre DE y de Colaboración o Problema Interdependiente.
 • Identificar los pasos del proceso diagnóstico y los componentes de las categorías diagnósticas.
 • Analizar las distintas clasificaciones de diagnósticos.
 • Reconocer la importancia del juicio terapéutico dentro del proceso de cuidados.
 • Identificar cada una de las partes del proceso de planificación.
 • Analizar distintos tipos de objetivos y establecer criterios para su formulación
 • Determinar los procedimientos para establecer actividades.
 • Identificar directrices para la redacción de intervenciones de enfermería.
 • Definir la etapa de ejecución-acción terapéutica.
 • Identificar cada una de las fases que comprende la ejecución de actividades.
 • Definir, analizar y reconocer las fases de la etapa de evaluación.
 • Definir el concepto de necesidad fundamental, según Virginia Henderson.
 • Definir los términos relacionados con la independencia en la satisfacción de la necesidad.
 • Citar y explicar los factores que influyen en la satisfacción de la necesidad.
 • Indicar las intervenciones profesionales de enfermería para mantener la independencia en la satisfacción de la necesidad.
 • Explicar los problemas de dependencia, su causa y el proceso por el que se instauran.
 • Definir los términos relacionados con la discapacidad y la dependencia en la satisfacción de la necesidad.
 • Explicar los puntos de referencia para la observación de las manifestaciones de dependencia y la discapacidad.
 • Describir las interacciones entre el problema y la causa, y la no satisfacción de las otras necesidades.
 • Indicar las intervenciones de enfermería, así como la vigilancia y los cuidados específicos de la/el paciente que presenta uno o más problemas de dependencia o discapacidad.
 • Conocer y aplicar distintos tipos de registros, así como la documentación de enfermería necesaria para la correcta administración de cuidados básicos.

 

 

Dades generals

Codi: 27013
Professor/a responsable:
PEREZ CAÑAVERAS, ROSA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix