Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTICUM: ACTIVITAT FÍSICA I QUALITAT DE VIDA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Esta asignatura permite al alumno la adquisición de experiencia a nivel profesional mediante la realización de prácticas formativas en un centro en el que se realicen actividades físicas orientadas a la salud y la calidad de vida de diferentes poblaciones. De esta forma se propiciará su integración en un contexto de aprendizaje ubicado en un campo real y relacionado directamente con los ámbitos profesionales de la titulación. Las prácticas externas deben fomentar la adquisición de las competencias específicas de la titulación para garantizar así la inserción del alumno en el mundo laboral.


Las prácticas del itinerario de salud se desarrollarán en organizaciones que contemplen entre sus actividades la realización de programas de actividad física para la salud y la calidad de vida de personas sanas, con discapacidad o con cualquier tipo de necesidades específicas. Estas prácticas serán supervisadas tanto por un profesional de la institución de acogida como por un profesor o profesora de la Univesidad de Alicante.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE17 : Destresa per a dissenyar i supervisar programes d'activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu.
 • CE18 : Domini per a planificar, avaluar i controlar els sistemes de gestió de qualitat total i qualitat mediambiental en organitzacions, entitats i instal·lacions esportives.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Observar i analitzar i valorar la realitat del centre.
 • Construcció una visió coherent de les funcions del centre.
 • Transmetre de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions realitzats (portafolis).
 • Utilitzar i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos de la pràctica.
 • Demostrar capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs de pràctiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Interpretar programaciones, sesiones y tareas de actividad física para la salud
- Confeccionar y concretar programaciones, sesiones y tareas teniendo en cuenta las caracterítica personales y de género
- Identificacar las características, niveles y necesidades de los usuarios/clientes

- Evaluar el nivel de ejecución y condición física de los usuarios/clientes

- Dirigir y dinamizar  actividades físico-deportivas para la salud

- Participar en la evaluación de programas, proyectos o actividades

- Comportarse de forma autónoma y responsable con el grupo asignado e integrarse en el equipo de trabajo de la empresa

- Aplicar las normas de seguridad en función de la actividad

- Conocer el funcionamiento de la empresa, de su personal y de las actividades ofertadas

- Adaptarse y adecuarse a la normativa de la empresa (horario, imagen, personal, expresión, etc.)

- Ser capaz de interactuar con usuarios/clientes de forma profesional

 

 

Dades generals

Codi: 16854
Professor/a responsable:
CORTELL TORMO, JUAN MANUEL
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,18
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,84
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,18

Estudis en què s'imparteix