Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTICUM: DOCÈNCIA EN EDUCACIÓ FÍSICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Aquesta assignatura permet a l'alumne l'adquisició d'experiència a nivell professional mitjançant la realització de pràctiques formatives en un centre educatiu extern. D'aquesta manera es propiciarà la seua integració en un context d'aprenentatge situat en un camp real i relacionat directament amb els àmbits professionals de la titulació. Les pràctiques externes han de fomentar l'adquisició de les competències específiques de la titulació per a garantir així la inserció de l'alumne en el món laboral.

Les pràctiques de docència en Educació Física es desenvoluparan en una institució educativa d'educació secundària externa i sota la supervisió tant d'un tutor o tutora extern com d'un professor o professora de la Universitat d'Alacant.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE17 : Destresa per a dissenyar i supervisar programes d'activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu.
 • CE18 : Domini per a planificar, avaluar i controlar els sistemes de gestió de qualitat total i qualitat mediambiental en organitzacions, entitats i instal·lacions esportives.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Observar i analitzar i valorar la realitat del centre.
 • Construcció una visió coherent de les funcions del centre.
 • Transmetre de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions realitzats (portafolis).
 • Utilitzar i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos de la pràctica.
 • Demostrar capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs de pràctiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

L'objectiu de l'assignatura és que l'alumne adquirisca les capacitats necessàries per a desenvolupar labors docents en centres de secundària:

 • Conéixer i analitzar els elements de l'organització docent i les relacions que existeixen entre el centre Educatiu i el seu entorn pròxim
 • Concretar la programació de les activitats en les quals s'intervindrà en funció de les característiques de l'alumnat
 • Dirigir i dinamitzar activitats d'educació física
 • Realitzar anàlisi de la mateixa pràctica i de la del company des d'una perspectiva crítica
 • Comportar-se de manera autònoma i responsable amb el grup assignat i integrar-se en l'equip de treball del centre educatiu
 • Elaborar una memòria raonada i crítica sobre les activitats desenvolupades durant les pràctiques docents.

 

 

Dades generals

Codi: 16853
Professor/a responsable:
JIMENEZ OLMEDO, JOSE MANUEL
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,84
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,18
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,18

Estudis en què s'imparteix