Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTICUM: DOCÈNCIA EN EDUCACIÓ FÍSICA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Junta de Centre.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura permite al alumno la adquisición de experiencia a nivel profesional mediante la realización de prácticas formativas en un centro educativo externo. De esta forma se propiciará su integración en un contextyo de aprendizaje ubicado en un campo real y relacionado directamente con los ámbitos profesionales de la titulación. Las prácticas externas deben fomentar la adquisición de las competencias específicas de la titulación para garantizar así la inserción del alumno en el mundo laboral.

Las prácticas de docencia en Educación Física se desarrollarán en una institución educativa de Educación Secundaria externa y bajo la supervisión tanto de un tutor o tutora externo como de un profesor o profesora de la Univesidad de Alicante

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE17 : Destresa per a dissenyar i supervisar programes d'activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu.
 • CE18 : Domini per a planificar, avaluar i controlar els sistemes de gestió de qualitat total i qualitat mediambiental en organitzacions, entitats i instal·lacions esportives.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Observar i analitzar i valorar la realitat del centre.
 • Construcció una visió coherent de les funcions del centre.
 • Transmetre de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions realitzats (portafolis).
 • Utilitzar i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos de la pràctica.
 • Demostrar capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs de pràctiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

El objetivo de la asignatura es que el alumno adquiera las capacidades necesarias para desarrollar labores docentes en centros de secundaria:

 • Conocer y analizar los elementos de la organización docente y las relaciones que existen entre el centro Educativo y su entorno próximo
 • Concretar la programación de las actividades en las que se va a intervenir en función de las características del alumnado
 • Dirigir y dinamizar actividades de educación física
 • Realizar análisis de la propia práctica y de la del compañero desde una perspectiva crítica
 • Comportarse de forma autónoma y responsable con el grupo asignado e integrarse en el equipo de trabajo del centro educativo
 • Elaborar una memoria razonada y crítica sobre las actividades desarrolladas durante las prácticas docentes

 

 

Dades generals

Codi: 16853
Professor/a responsable:
MOLINA GARCIA, NURIA
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,84
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,18
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,18

Estudis en què s'imparteix