Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANGLÈS ESPECÍFIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El objetivo general de esta asignatura es desarrollar las destrezas y aptitudes necesarias para comunicarse en Inglés para propósitos relacionados con la actividad física y el deporte.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE17 : Destresa per a dissenyar i supervisar programes d'activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu.
 • CE6 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre els principis de disseny i innovació curricular.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comunicar-se oralment en anglès per a dur a terme l'activitat professional (descriure com s'ha de fer una activitat física, fer una entrevista de treball).
 • Comunicar-se oralment en anglès per a realitzar una ponència d'una trobada internacional.
 • Identificar, analitzar i definir informació rellevant en textos anglesos.
 • Comunicar-se per escrit en anglès segons el gènere del text.
 • Narrar activitats físiques i esportives en llengua anglesa (narrar una competició, narrar un esdeveniment esportiu).
 • Elaborar propostes didàctiques en anglès per a l'educació física.
 • Aplicar la metodologia de Total Physical Respose a l'aprenentatge de l'anglès.
 • Usar les noves tecnologies per a buscar, ampliar i consolidar coneixements específics de la matèria en la llengua anglesa.
 • Elaborar i planificar un esdeveniment en l'àmbit esportiu recreatiu i d'iniciació esportiva usant l'anglès com a llengua vehicular.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos formativos
• Comunicarse de forma oral en inglés para realizar su actividad profesional. (Describir como realizar una actividad física, realizar una entrevista de trabajo).
• Comunicarse de forma oral en inglés para realizar una ponencia de un encuentro internacional.
• Identificar, analizar y definir información relevante en textos ingleses.
• Comunicarse de forma escrita en inglés según el género del texto.
• Narrar actividades físicas y deportivas en lengua inglesa. (Narrar una competición, narrar un evento deportivo).
• Elaborar propuestas didácticas en inglés para la educación física.
• Aplicar la metodología de Total Physical Respose al aprendizaje del inglés.
• Usar las nuevas tecnologías para buscar, ampliar y consolidar conocimientos específicos de la materia en la lengua inglesa.
• Elaborar y planificar un evento en el ámbito deportivo recreativo y de iniciación deportivo usando el inglés como lengua vehicular.

 

 

Dades generals

Codi: 16840
Professor/a responsable:
FERNANDEZ MOLINA, JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix