Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS PEDAGÒGICS DEL JOC EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Departamento: Didáctica General y Didácticas Especiales

Área: Didáctica de la Expresión Corporal

Estudios: Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Código: 16833

Título: Fundamentos Pedagógicos del juego en la actividad física y el deporte

Créditos ECTS: 6

Curso: 3º

Prof. Juan Valdivia Rayo

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE17 : Destresa per a dissenyar i supervisar programes d'activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu.
 • CE2 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre l'efecte de la pràctica de l'exercici físic en els aspectes psicològics, socials i educatius en l'ésser humà.
 • CE4 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors comportamentals, socials i educatius que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.
 • CE6 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre els principis de disseny i innovació curricular.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les principals teories del joc, les seues característiques i funcions, assimilant la seua dimensió conceptual.
 • Conèixer els principis bàsics per a la creació de jocs d'acord amb els objectius perseguits.
 • Dissenyar i desenvolupar jocs i activitats recreatives en projectes per a totes les edats i tipus d'usuaris, i garantir-ne la seguretat i satisfacció, a més d'afavorir l'accés en igualtat d'oportunitats.
 • Dissenyar, promooure i desenvolupar activitats lúdiques i recreatives, animant i dinamitzant grups de totes les edats i contextos d'actuació professional, considerant la diversitat per gènere, per discapacitat, o cultural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Conocer los conceptos de juego, del acto de jugar y de conceptos afines

- Saber clasificar atendiendo a la tipología y teorías del juego

- Comprender la importancia del juego y el aspecto lúdico en la educación, como aspecto educativo, y saber utilizarlo de manera formativa, creativo, recreativo, cooperativo y/o competitivo

-Justificación la elaboración y diseño de tareas basadas en el juego

- Saber plantear actividades lúdicas, creativas y recreativas como solución y resolución de problemas

- Aprehender la importancia de la comunicación no verbal, para reforzar, completar, mejorar o substituir la comunicación verbal

- Ser capaz de diseñar, ordenar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la actividad física y el deporte; atendiendo a las características individuales y contextuales de las personas, y asumiendo los principios educativos, técnicos y curriculares

- Saber plantear el juego, las formas lúdicas, actividades creativas y recreativas para el desarrollo ideal de las sesiones de Educación Física y del deporte, en los diferentes niveles de concreción y de enseñanza-entrenamiento

- Conocer, comprender y asimilar el fundamento pedagógico y el potencial educativo y formativo del juego y de las formas jugadas en las clases de Educación Física, y el papel que desempeña el juego como dinamizador y creador de cultura en la sociedad actual

- Ayudar al desarrollo de la capacidad de intervención de forma autónoma y consciente en el contexto escolar y extraescolar, conociendo valorando el propio cuerpo y sus podibilidades motrices, sensorio y psicomotrices, el significado de la imagen corporal, de la motricidad, de la creatividad y del impuso y las actividades lúdicas

- Ser capaz de transmitir a través del juego valores, hábitos y actitudes en la practcaprofesional, en los diferentes ámbitos de actuación

- Conocer y dominar los fundamentos y técnicas de los juegos

- Planificar, programar, organizar y diseñar programas de actividad física y de deporte en los que los juegos sea la base para el desarrollo de la motricidad

- Conocer los aspectos que relacionan la actividad física y deportiva con el ocio y la recreación, para establecer las bases de utilización del tiempo libre, con conciencia corporal

 

 

Dades generals

Codi: 16833
Professor/a responsable:
CHINCHILLA MIRA, JUAN JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix