Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ TÈCNICA I PLANIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Els equipaments i instal·lacions esportives conformen el mitjà en el qual es desenvolupen les activitats fisicoesportives, sent un dels elements del sistema esportiu en el seu conjunt.

La societat cada vegada demanda no sols un major nombre d'equipaments i instal·lacions esportives, sinó una major diversitat i qualitat en elles.

El perfil del gestor d'instal·lacions esportives ha d'incorporar coneixements i eines que li permetin exercir funcions relacionades amb la planificació, el disseny i la gestió d'equipaments i instal·lacions esportives de tota mena, atenent diferents perfils de públic, i tot això garantint la seguretat, l'accessibilitat, la sostenibilitat i el compliment íntegre de la normativa que afecta aquesta mena d'instal·lacions.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Destresa per a dissenyar i supervisar programes d'activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu.
 • CE18 : Domini per a planificar, avaluar i controlar els sistemes de gestió de qualitat total i qualitat mediambiental en organitzacions, entitats i instal·lacions esportives.
 • CE8 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre la normativa a què se sotmeten les organitzacions esportives tant públiques com a privades, així com les seues competències.
 • CE9 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre direcció d'empresa, entitat i instal·lació esportiva.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaços d'aplicar els continguts teòrics exposats en l'assignatura en l'anàlisi d'un equipament esportiu.
 • Capacitat per a determinar les principals característiques de les edificacions i instal·lacions tècniques esportives, així com dels paviments esportius presents en la instal·lació.
 • Aprendre a reconèixer els sistemes de conservació i manteniment presents en un equipament esportiu.
 • Conèixer els models d'ús tecnològic utilitzats en equipaments i instal·lacions esportives.
 • Ser capaços d'estudiar equipaments i instal·lacions esportives per a determinar quins són els seus principals punts forts i les seues àrees de millora prioritàries.
 • Ser capaços de proposar solucions davant de les àrees de millora detectades en l'estudi d'un equipament esportiu.
 • Aprendre a treballar en un equip multidisciplinari i a liderar-lo, amb acceptació de la diversitat.
 • Valorar els altres i treballar amb rigor i ordre, aportant creativitat i innovació.
 • Ser capaç d'argumentar i defensar les pròpies idees, tot respectant i analitzant les alienes.
 • Saber treballar d'una manera ètica, que siga social i mediambientalment responsable.
 • Utilitzar les TIC per al desenvolupament de l'assignatura, fonamentalment en la realització i exposició del treball final.
 • Seleccionar, aplicar i avaluar les tecnologies més adequades a partir dels objectius i activitats programades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

• Conèixer els diferents tipus d'equipaments i instal·lacions esportives
• Diferenciar entre els diferents tipus d'equipaments i instal·lacions en funció de les seves característiques
• Conèixer l'evolució del sistema esportiu en relació a la infraestructura i instal·lacions esportives
• Conèixer la classificació dels diferents equipaments i instal·lacions esportives a nivell nacional
• Valorar la importància de la planificació en l'àmbit de les infraestructures i instal·lacions esportives
• Conèixer el marc normatiu al qual s'ha de sotmetre la planificació i gestió d'instal·lacions esportives
• Conèixer els criteris bàsics recomanats per al disseny de diferents instal·lacions esportives
• Conèixer les diferents característiques normatives i reglamentàries per als diferents equipaments i espais esportius
• Desenvolupar plans de manteniment tant preventiu com correctiu aplicables a instal·lacions esportives
• Complir la normativa vigent en matèria sanitària, de prevenció de riscos i mediambiental a l'hora de gestionar instal·lacions esportives
• Avaluar l'accessibilitat en instal·lacions esportives, sent conscients de la realitat social existent
• Ser capaç de planificar i avaluar la seguretat en instal·lacions i espectacles esportius
• Conèixer els mecanismes de gestió d'instal·lacions esportives públiques i els seus procediments
• Plantejar protocols de gestió i coordinació en l'àmbit d'una instal·lació esportiva
• Avaluar la rendibilitat i la gestió d'una instal·lació esportiva
• Conèixer noves tecnologies i eines que faciliten la labor del gestor esportiu
• Ser capaços de millorar la qualitat del conjunt d'equipaments i instal·lacions esportives

 

 

Dades generals

Codi: 16832
Professor/a responsable:
JIMENEZ OLMEDO, JOSE MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix