Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ TÈCNICA I PLANIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura contempla la transmisión del conocimiento y la formación científica social avanzada para que el futuro titulado/a pueda planificar, organizar y dirigir las entidades públicas y privadas de la actividad física y del deporte con eficacia y eficiencia.

Desde el punto de vista profesional, la asignatura pretende con­tribuir a que cualquier futuro titulado/a pueda desempeñar correctamente puestos de dirección técnica y de coordinación en una organización deportiva, y a que adquiera, además, una serie de fundamentos sobre la creación de empresas de servicios deportivos, como una forma de autoempleo, y sobre su dirección y gestión.

Para todo ello, se imparte una formacion relativa a las Evolucion de las Estructuras Deportivas, Instalaciones Deportivas, Servicios Deportivos, Recursos Humanos en el Deporte y la Organización de Eventos Deportivos, todo ello enmarcado en normativa vigente de ámbito regional o nacional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Destresa per a dissenyar i supervisar programes d'activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu.
 • CE18 : Domini per a planificar, avaluar i controlar els sistemes de gestió de qualitat total i qualitat mediambiental en organitzacions, entitats i instal·lacions esportives.
 • CE8 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre la normativa a què se sotmeten les organitzacions esportives tant públiques com a privades, així com les seues competències.
 • CE9 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre direcció d'empresa, entitat i instal·lació esportiva.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaços d'aplicar els continguts teòrics exposats en l'assignatura en l'anàlisi d'un equipament esportiu.
 • Capacitat per a determinar les principals característiques de les edificacions i instal·lacions tècniques esportives, així com dels paviments esportius presents en la instal·lació.
 • Aprendre a reconèixer els sistemes de conservació i manteniment presents en un equipament esportiu.
 • Conèixer els models d'ús tecnològic utilitzats en equipaments i instal·lacions esportives.
 • Ser capaços d'estudiar equipaments i instal·lacions esportives per a determinar quins són els seus principals punts forts i les seues àrees de millora prioritàries.
 • Ser capaços de proposar solucions davant de les àrees de millora detectades en l'estudi d'un equipament esportiu.
 • Aprendre a treballar en un equip multidisciplinari i a liderar-lo, amb acceptació de la diversitat.
 • Valorar els altres i treballar amb rigor i ordre, aportant creativitat i innovació.
 • Ser capaç d'argumentar i defensar les pròpies idees, tot respectant i analitzant les alienes.
 • Saber treballar d'una manera ètica, que siga social i mediambientalment responsable.
 • Utilitzar les TIC per al desenvolupament de l'assignatura, fonamentalment en la realització i exposició del treball final.
 • Seleccionar, aplicar i avaluar les tecnologies més adequades a partir dels objectius i activitats programades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Conocer los criterios, tanto técnicos como sociales, para elaborar una oferta adecuada de actividades en las instalaciones deportivas
Adquirir criterios para la selección de elementos de instalaciones deportivas (pavimentos, implementos...)
Adquirir criterios para el uso del equipamiento deportivo en función de la actividad
Conocer los criterios técnicos y deportivos para la definición de las instalaciones deportivas según la actividad a desarrollar
Conocer los criterios qde funcionalidad, polivalencia, adaptabilidad, seguridad y mantenimiento de las instalaciones deportivas
Conocer las prestaciones de los diferentes sistemas de control de acceso y uso para instalaciones deportivas
Analizar las demandas de la población en materia de actividades físicas y eventos deportivos y organizar la oferta adecuada a la misma.
Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividades y eventos deportivos adecuados a un contexto, en base a un análisis previo.
Conocer diferentes sistemas de gestión de la calidad para aplicarlos en la gestión deportiva.
Desarrollar un plan de igualdad en un sistema deportivo.

 

 

Dades generals

Codi: 16832
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ SIRVENT, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix