Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OCI I RECREACIÓ ESPORTIVA: GESTIÓ PÚBLICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El alumno deberá conocer la legislación tanto general como específica del deporte, y especialmente la que tiene que ver con la organización

Administrativo-deportiva, prestando atención también a todo lo relativo a las competencias públicas sobre deporte, y de modo especial tanto a los servicios públicos deportivos como a las políticas públicas en la materia.

Asimismo, deberá familiarizarse con la normativa propia de las organizaciones deportivas, especialmente las Federaciones, que desde el nivel local al internacional reglamentan la práctica deportiva oficial.

El alumno deberá afrontar también la problemática relativa a fenómenos de intensa regulación en nuestro país como es el caso de la prevención y lucha contra el dopaje en el deporte y la protección de la salud de los deportistas, la legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, entre otras, así como el marco normativo en el que se han de desarrollar las actividades deportivas en el medio natural.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Destresa per a dissenyar i supervisar programes d'activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu.
 • CE18 : Domini per a planificar, avaluar i controlar els sistemes de gestió de qualitat total i qualitat mediambiental en organitzacions, entitats i instal·lacions esportives.
 • CE8 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre la normativa a què se sotmeten les organitzacions esportives tant públiques com a privades, així com les seues competències.
 • CE9 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre direcció d'empresa, entitat i instal·lació esportiva.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprofundir en el concepte actual d'oci i temps lliure en relació amb l'activitat física.
 • Anàlisi de l'evolució històrica del fenomen recreatiu.
 • Analitzar el context com a element configurador de les pràctiques fisicoesportives.
 • Conèixer les tècniques d'animació i optimització dels recursos materials per a elaborar programes recreatius.
 • Conèixer les noves tendències de l'oci en el context europeu.
 • Adquirir els coneixements teoricopràctics per a poder dissenyar, coordinar i desenvolupar activitats d'oci esportiu i recreatiu en l'àmbit públic i privat.
 • Desenvolupar en el llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport la figura del dinamitzador esportiu i promotor de l'esport per a tothom.
 • Aprendre a treballar en un equip multidisciplinari i a liderar-lo, amb acceptació de la diversitat.
 • Valorar els altres i treballar amb rigor i ordre, aportant creativitat i innovació.
 • Argumentar i defensar les idees pròpies, tot respectant i analitzant les alienes.
 • Saber treballar d'una manera ètica, que siga socialment i mediambientalment responsable.
 • Utilitzar les TIC per al desenvolupament de l'assignatura, fonamentalment en la realització i exposició del treball final.
 • Seleccionar, aplicar i avaluar les tecnologies més adequades a partir dels objectius i les activitats programades.
 • Analitzar l'evolució històrica del fenomen recreatiu.
 • Analitzar el context com a element configurador de les pràctiques fisicoesportives.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conocer y comprender la normativa a la que se someten las organizaciones deportivas tanto públicas como privadas, así como sus competencias.

Conocer y comprender la normativa a la que se someten las competiciones deportivas oficiales.

 

 

 

Dades generals

Codi: 16534
Professor/a responsable:
TEROL GOMEZ, RAMON
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix