Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FUNCIONS, DESENVOLUPAMENT I ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL DOCENT EN CAFE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

En el marc de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) està assignatura se centra en les funcions i el context d'acció docent en l'àmbit de l'educador fisicoesportiu. El perfil d'aquesta assignatura permet la capacitació avançada en l'àmbit de la docència en CAFE, oferint oportunitats d'aprenentatge per a la projecció professional docent i investigadora. Per a això, l'assignatura parteix d'un canvi de concepte en la matèria d'Educació Física, modificant una visió tradicional centrada exclusivament en el desenvolupament del corpori, a una Educació Física Holística capaç de desenvolupar actituds física, socials, cognitives i que afavoreixin el desenvolupament sostenible del planeta. En aquest sentit, aquesta assignatura pretén servir de nexe d'unió teòric i pràctic entre la denominada Educació Física de Qualitat que planteja la UNESCO i el COLEF, responent al mateix temps a la crida de l'Organització de la Nacions Unides de buscar estratègies educatives que afavoreixin l'obtenció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE6 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre els principis de disseny i innovació curricular.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals bases de l'assignatura.
 • Capacitat per a la construcció d'esquemes conceptuals estructurats de l'assignatura i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilització i aplicació dels coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmissió de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions realitzats.
 • Demostració de capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participació activa en l'aprenentatge de l'assignatura.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Adquirir i aplicar capacitats de bones pràctiques en Educació Física i la resolució de problemes des de les dimensions de l'Educació per al Desenvolupament Sostenible.
2. Aplicar habilitats d'aprenentatge col·laboratiu docent i aprenentatge autònom al llarg de la vida professional docent, així com aprendre a prendre decisions de manera autònoma i reflexiva.
3. Actuar conforme als codis ètics de la docència i la recerca en AFD procurant afavorir l'acció social positiva en els temes de no discriminació i democratització dels coneixements i capacitats.

1. Conceptuals
Conèixer l'abast plantejat per l'Educació Física de Qualitat i Holística.
Interpretar l'estat actual del debat i les noves perspectives en Educació Física.
Construir una perspectiva conceptual i sociocultural que ens permeti el valorar l'abast de l'Educació Física per al desenvolupament ssotenible
Desenvolupar un pensament crític informat en les possibilitats de l'Educació Física
Conèixer i analitzar els models pedagágicos capaços de mobilitzar les competències en l'alumnat que realitza Educació Física en Educació Secundària
Assentar les claus per a exercir de manera eficient en el procés educatiu durant l'Educació Secundària.

2. Metodològics i procedimentals
Assumir competències en els processos de participació i compromís en les metodologies i procediments de treball en Educació Física
Adquirir capacitacions en els processos d'indagació propis de la funció curricular i d'articulació de la teoria i la pràctica.
Desenvolupar competències d'interpretació i reflexió de la pràctica: Indagar les principals problemàtiques en els centres escolars actuals
Fomentar la capacitat de disseny, anàlisi i valoració de propostes d'innovacions i recerques.
Desenvolupar formes innovadores de treball.
Desenvolupar les capacitats en el domini TIC-TAC centrades en la futura actuació docent.

3.Actitudinals
Desenvolupar disposicions, postures i actituds de receptivitat, tolerància i participació en la construcció del coneixement a través dels nous aprenentatges centrats en la sostenibilitat
Indagar, reflexionar i fomentar el pensament crític a través de la pròpia pràctica de l'Educació Física.
Millorar el compromís i la responsabilitat amb la comunitat d'aprenentatge educativa.
Inculcar il·lusió per aprendre, millorar i ajudar als altres i esdevenir un bon professional docent d'Educació Física.
Neteja Copia el text

 

 

Dades generals

Codi: 16527
Professor/a responsable:
JIMENEZ OLMEDO, JOSE MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix