Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FUNCIONS, DESENVOLUPAMENT I ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL DOCENT EN CAFE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

En el marco de la titulación de CAFD está asignatura se centra en las funciones y el contexto de acción docente en el ámbito de la actividad física y deportiva. 

El perfil de esta asignatura permite capacitación avanzada en el ámbito de la docencia en Actividad física y deportiva -AFD, ofertando oportunidades de aprendizaje para la proyección profesional docente e investigadora.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE6 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre els principis de disseny i innovació curricular.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals bases de l'assignatura.
 • Capacitat per a la construcció d'esquemes conceptuals estructurats de l'assignatura i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilització i aplicació dels coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmissió de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions realitzats.
 • Demostració de capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participació activa en l'aprenentatge de l'assignatura.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos
1. Adquirir y aplicar capacidades de buenas prácticas en AFD y resolución de problemas de AFD desde una perspectiva social del aprendizaje.
2. Aplicar habilidades de aprendizaje colaborativo docente y aprendizaje autónomo a lo largo de la vida profesional docente, así como aprender a tomar decisiones en colaboración docente.
3. Actuar conforme a los códigos éticos de la docencia y la investigación en AFD procurando favorecer la acción social positiva en los temas de no discriminación y democratización de los conocimientos y capacidades.

1. Conceptuales

¿ Conocer e interpretar el estado actual del debate y perspectivas de la AFD educativa.
¿ Construir una perspectiva conceptual y sociocultural que nos permita el cuestionamiento de la práctica de la AFD.
¿ Desarrollar un pensamiento crítico informado en el ámbito de la AFD educativa.

2. Metodológicos y procedimentales

2.1 Asumir competencias en los procesos de participación y compromiso en las metodologías y procedimientos de trabajo colaborativo en AFD.

¿ Compartir la práctica.
¿ Participar en la reflexión compartida
2.2 Adquirir capacitaciones en los procesos de indagación propios de la función curricular y de articulación de la teoría y la práctica.
¿ Competencias de interpretación y reflexión de la práctica: Indagar las principales problemáticas en los centros escolares.
¿ Capacidad de diseño, análisis y valoración de propuestas de innovaciones e investigaciones.
¿ Desarrollar formas innovadoras de trabajo.

3.Actitudinales

Desarrollar disposiciones, posturas y actitudes de:

¿ Receptividad, tolerancia y participación en la construcción del conocimiento a través de la comunidad de discurso.
¿ Indagación, reflexión y pensamiento crítico de la propia práctica de la AFD docente.
¿ Compromiso y responsabilidad con la comunidad de aprendizaje educativa.
¿ Ilusión por aprender, mejorar y ayudar a los otros y devenir un buen profesional docente de AFD.

 

 

 

Dades generals

Codi: 16527
Professor/a responsable:
MARTINEZ RUIZ, MARIA ANGELES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix