Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESPORTS COL·LECTIUS II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

DEPORTES COLECTIVOS II Objetivos de las asignatura / competencias (2014-15) • Conseguir un conocimiento inicial de la estructura formal y funcional del Baloncesto y del Voleibol. • Capacitar al alumnado de recursos e instrumentos de acción necesarios para que puedan ejecutar y/o modificar los fundamentos técnicos, tácticos y de entrenamiento básicos que favorezcan y mejoren las destrezas y el conocimiento para práctica del Baloncesto y del Voleibol. • Adquirir una experiencia práctica relacionada con el Baloncesto y el Voleibol que les introduzca en su tarea profesional en diferentes contextos: educativos, de iniciación deportiva y de recreo. • Valorar los deportes Baloncesto y voleibol como herramienta profesional que incentive a la práctica deportiva en todos sus campos deportiva, recreativa y saludable. • Proporcionar al alumnado los conocimientos teórico-prácticos así como los recursos metodológicos que le capaciten para llevar a cabo la enseñanza de estos deportes en los diferentes niveles educativos y en las competiciones escolares de iniciación. • Mostrar elementos y pautas de acción que faciliten las adaptaciones necesarias para la enseñanza del Baloncesto y del Voleibol en situaciones de integración y de necesidades específicas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Domini per a executar eficientment les tècniques bàsiques dels diferents esports.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE16 : Competència per a analitzar gestos tècnics detectant els errors bàsics de les habilitats específiques en entrenament esportiu descobrint les possibles causes que els provoquen.
 • CE7 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre fonaments dels esports.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a conèixer i analitzar els principis bàsics dels esports col·lectius II.
 • Capacitat per a demostrar i avaluar l'execució en els esports col·lectius II.
 • Capacitat per a transmetre els valors en la pràctica dels esports col·lectius II.
 • Aplicar els coneixements sobre els esports col·lectius II.
 • Capacitat per a transmetre elements tècnic, tàctics i reglamentaris en els esports col·lectius II.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1.-Conocer las características generales y específicas del baloncesto y el voleibol, así como de los procesos involucrados en el
comportamiento motor del jugador.
2. Adquirir un conocimiento de los medios táctico-técnicos individuales del baloncesto y voleibol.
3. Adquirir un conocimiento general de los medios tácticos colectivos del baloncesto y voleibol.
4. Conocer el reglamento de juego del baloncesto y voleibol.
5. Desarrollar la capacidad para observar y corregir errores de tipo técnico y táctico.
6. Diseñar estrategias de intervención para paliar problemas observados en el juego de los niños.
7. Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje en relación con los contenidos.                                                                                                 8. Conocer los factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.                                                                                                  9. Fomentar el asentamiento de una actitud educativa ante la enseñanza del baloncesto y el voleibol.

 

 

Dades generals

Codi: 16523
Professor/a responsable:
ALARCON LOPEZ, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix