Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BASES DEL DISSENY I LA INNOVACIÓ CURRICULAR EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La presencia de la actividad física y el deporte en la sociedad actual ha sido objeto de un importante crecimiento a partir de los últimos años. Como consecuencia de ello, se hace necesaria la formación desde la universidad de profesionales capaces de dar respuesta a las demandas que la práctica deportiva genenera desde sus diferentes ámbitos de de conocimiento: educativa, deportiva, gestión y organización o de salud. La presente asignatura pretende dotar a los estudieantes, por un lado, de los conocimientos básicos que faciliten el diseño de proyectos y programas centrados en la práctica de la actividad física y el deporte, y por otro, introducirlos en el campo de la investigación como medio de reflexión e innovación. Como asignatura de formación básica se encuentra intimamente relacionado con el resto de contenidos curriculares de todas y cada una de las diferentes materias del plan de estudios del grado. Tiene una asignación de 6 créditos y se imparte en el tercer semestre del segundo curso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE7 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre fonaments dels esports.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals bases de l'assignatura.
 • Capacitat per a la construcció d'esquemes conceptuals estructurats de la matèria i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilització i aplicació dels coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmissió de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions realitzats.
 • Demostració de capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participació activa en l'aprenentatge de l'assignatura.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos específicos

- Conocer la importancia de la Actividad física y el deporte en el sistema educativo español

- Comprender el significado del concepto currículo

- Diferenciar entre los conceptos currículum y didáctica

- Diseñar y desarrollar proyectos de enseñanza-aprendizaje desde diferentes perspectivas educativas.

- Aplicar y evaluar proyectos y procesos relacionados con la práctica educativa y la actividad física y el deporte

- Dominar las estrategias básicas de investigación en el ámbito de la investigación en ciencias de la actividad física y el deporte.

- Participar de forma activa en el desarrollo y aprendizaje de la asignatura.

- Demostrar una actitud ética y crítica ante la asignatura y en el trabajo en equipo.

 

 

Dades generals

Codi: 16521
Professor/a responsable:
VEGA RAMIREZ, LILYAN MERCEDES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix