Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La finalitat del grau és formar els seus estudiants en els següents perfils professionals: docència de l'educació física, entrenament esportiu, activitat física i salut, gestió i recreació esportiva. Per això, aquesta assignatura es vincula directament amb l'adquisició de les competències necessàries per a aconseguir una adequada formació en cadascun dels perfils professionals.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE7 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre fonaments dels esports.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals bases de l'assignatura.
 • Capacitat per a la construcció d'esquemes conceptuals estructurats de l'assignatura i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilització i aplicació dels coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmissió de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions realitzats.
 • Demostració de capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participació activa en l'aprenentatge de l'assignatura.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Conèixer i comprendre l'evolució històrica de l'activitat física i l'esport

2. Analitzar la variació de formes i funcions de l'activitat física i l'esport a les diferents cultures

3. Comprendre, mitjançant l'axiologia pedagògica, el sentit dels valors en la integració dels beneficiaris de les activitats físico-esportives, alhora que afavorir la integració i la interculturalitat

4. Dissenyar i experimentar diferents estratègies d'intervenció en educació en valors

5. Dominar processos de recerca bibliogràfica general i específica, així com realitzar anàlisis de documents escrits i visuals relacionats amb els continguts de l'assignatura.

6. Conèixer i aplicar tècniques bàsiques d'investigació en ciències de l'activitat física i l'esport.

 

 

Dades generals

Codi: 16516
Professor/a responsable:
PONCE GEA, ANA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9

Estudis en què s'imparteix