Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

La finalidad del grado es formar a sus estudiantes en los siguientes perfiles profesionales: docencia de la educación física, entrenamiento deportivo, actividad física y salud, gestión y recreación deportiva. Por ello, esta asignatura se vincula directamente con la adquisición de las competencias necesarias para conseguir una adecuada formación en cada uno de los perfiles profesionales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE7 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre fonaments dels esports.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals bases de l'assignatura.
 • Capacitat per a la construcció d'esquemes conceptuals estructurats de l'assignatura i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilització i aplicació dels coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmissió de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions realitzats.
 • Demostració de capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participació activa en l'aprenentatge de l'assignatura.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

1. Conocer y comprender la evolución histórica de la actividad física y el deporte

2. Analizar la variación de formas y funciones de la actividad física y el deportes en las diferentes culturas.

3. Desarrollar estrategias pedagógicas que favorezcan la integración y la interculturalidad a través de la actividad física y el deporte.

4. Diseñar y experimentar diferentes actividades físico - deportivas recreativas como estrategia de intervención en valores.

5. Dominar procesos de búsqueda bibliográfica general y específica, así como realizar análisis de documentos escritos y visuales relacionados con los contenidos de la asignatura.

6. Conocer y aplicar técnicas básicas de investigación en ciencias de la actividad física y el deporte.

7. Conocer las estrategias básicas para la adquisición de las competencias profesionales necesarias en el ámbito de la actividad física y el deporte.

8. Mostrar una participación activa durante el desarrollo de las clases.

 

 

Dades generals

Codi: 16516
Professor/a responsable:
PASTOR NAVARRO, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9

Estudis en què s'imparteix