Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE MOTOR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura Desenvolupament i Aprenentatge motor, forma part del grup de matèries de formació bàsica que s'imparteix en el primer quadrimestre del primer curs del grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. En ella, s'estudia l'evolució motora de l'ésser humà al llarg de la seva vida, els processos de creixement i maduració, i paral·lelament, els factors afectius, cognitius i socials que incideixen en l'adquisició de la competència motriu.
Aquesta assignatura té la seva base en la Psicologia Evolutiva i en la Neuromotricidad, analitzant l'estructura del comportament motor i la seva relació amb la xarxa neuronal. Des de l'aprenentatge dels primers gestos motors i el seu desenvolupament, s'estudien les variables que influeixen en el control motor. Per a això, aprofundim en les bases biomecàniques i fisiològiques del moviment humà, així com en els principis de la psicopedagogia de l'activitat física i l'esport.
S'abordarà l'anàlisi de la riquesa de la conducta motriu de l'individu, emprant instruments i metodologies d'avaluació motora, des de la simple observació fins a l'anàlisi notacional del moviment. Aquesta anàlisi tindrà un doble objectiu, l'educació motriu i la reeducació motriu per a poblacions especials.
Des d'una comprensió de les variables motrius bàsiques, implicades en la formació de l'esquema corporal, s'estudiaran els processos psicobiològics i de transferència, en relació al procés d'adquisició i desenvolupament de les habilitats motrius i destreses bàsiques.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre l'efecte de la pràctica de l'exercici físic en els aspectes psicològics, socials i educatius en l'ésser humà.
 • CE4 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors comportamentals, socials i educatius que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.
 • CE5 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre fonaments, estructures i funcions de la motricitat humana.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals bases de l'assignatura.
 • Conèixer l'evolució històrica i les principals directrius actuals de l'estudi de la motricitat humana.
 • Comprendre i relacionar amb altres disciplines els principals conceptes i principis bàsics que constitueixen el nucli teòric de l'assignatura.
 • Distingir les diferents etapes que poden diferenciar-se en el procés de desenvolupament de la conducta motriu des del naixement fins a la senectut.
 • Explicar els diferents models del desenvolupament motor en relació amb les teories de l'aprenentatge.
 • Valorar els processos cognitius que condicionen el comportament i la competència motriu.
 • Analitzar el paper docent com a facilitador del desenvolupament motriu.
 • Valorar la importància de la transferència dels aprenentatges en l'àmbit de la formació motriu.
 • Reconèixer i valorar els recursos motivacionals en l'ensenyament de l'activitat física i esportiva.
 • Identificar la relació entre comportament motor, desenvolupament psicològic i qualitat de vida.
 • Destacar la importància de l'autoconcepte i l'autoestima en la pràctica física i esportiva.
 • Ser capaç de plantejar treballs de recerca i de recerca bibliogràfica en l'àmbit del desenvolupament i aprenentatge motor.
 • Capacitat per a comunicar-se eficaçment amb grups i individus.
 • Capacitat per a reflexionar sobre la pròpia actuació i autoavaluar-se.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Aprofundir en l'estudi del desenvolupament motor i en les teories més rellevants.
2. Estudiar el comportament motor en les diferents etapes maduratives de l'ésser humà.
3. Conèixer els processos psicobiològics i metodològics relacionats amb el desenvolupament de la neuromotricidad i amb l'entrenament de les habilitats i capacitats físiques bàsiques.
4. Analitzar els processos psicològics bàsics que influeixen en la competència motriu.
5. Conèixer les principals teories sobre l'activitat lúdica infantil i el valor del joc com a recurs didàctic per excel·lència.
6. Adquirir les estratègies psicopedagògiques per facilitar i consolidar el desenvolupament neuromotor.
7. Estudiar els aspectes psicosocials i ambientals en relació al desenvolupament de la competència motriu.
8. Integrar els principis i enfocaments pedagògics per a la inclusió dels valors en la pràctica de l'activitat física i l'esport.
9. Iniciar-se en l'anàlisi de la motricitat mitjançant instruments d'avaluació específics.

 

 

Dades generals

Codi: 16510
Professor/a responsable:
ANDREU CABRERA, ELISEO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix